การปรับปรุงบัญชีสิ้นปี

  หนังสือเวียนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปี

           ที่ กษ 0803.05/312 ลว. 16 ก.ย. 59 : เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
           ที่ กษ 0803.05/323 ลว. 23 ก.ย. 58 : เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
           ที่ กษ 0803.05/362 ลว. 22 ก.ย. 57 : เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

           ที่ กษ 0803.05/3354 ลว. 25 ก.ย. 55 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
           ที่ กค 0423.3/ว335 ลว. 31 ส.ค. 55 : เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMIS
           ที่ กค 0423.3/ว300 ลว. 3 ก.ย. 52 : เรื่องการปรับปรุงบัญชี เพื่อจัดทำรายงานการเงินปี 2552
           ที่ กค 0423.3/ว353 ลว. 9 ต.ค. 51 : เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีฯ

  การปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMIS
  คู่บัญชีเปรียบเทียบ 2 ระบบ การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce