รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
  งบแสดงฐานะการเงิน
  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
  รายงานรายได้แผ่นดิน
  งบทดลองในระบบ GFMIS
  งบเปรียบเทียบ 2 ปี ในระบบ GFMIS


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
  งบแสดงฐานะการเงิน
  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
  รายงานรายได้แผ่นดิน
  งบทดลองในระบบ GFMIS
  งบเปรียบเทียบ 2 ปี ในระบบ GFMIS


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

  งบแสดงฐานะการเงิน
  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
  รายงานรายได้แผ่นดิน
  งบทดลองในระบบ GFMIS
  งบเปรียบเทียบ 2 ปี ในระบบ GFMIS


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะการเงิน
  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
  รายงานรายได้แผ่นดิน
  งบทดลองในระบบ GFMIS
  งบเปรียบเทียบ 2 ปี ในระบบ GFMIS


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะการเงิน
  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
  รายงานรายได้แผ่นดิน
  งบทดลองในระบบ GFMIS
  งบเปรียบเทียบ 2 ปี ในระบบ GFMIS


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

  งบแสดงฐานะการเงิน
  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
  รายงานรายได้แผ่นดิน
  งบทดลองในระบบ GFMIS
  งบเปรียบเทียบ 2 ปี ในระบบ GFMIS


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce