แนวทางปฏิบัติทางบัญชีของกรมพัฒนาที่ดิน

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีของกรมพัฒนาที่ดิน

  28 ส.ค.60 ขอซ้อมความเข้าใจการกรอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560
  3 ต.ค.59 ตัวอย่างบกระทบยอด
  3 ต.ค.59 ตัวอย่างสรุปรายละเอียดบัญชีมือ
  11 ส.ค.59 ซ้อมวามเข้าใจขั้นตอนการรับ-นำส่งเงินสมทบจากเกษตรกรและแนวทางปฏิบัติทางบัญชี
  28 เม.ย.59 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
  19 พ.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และการรับหลักประกันการเสนอราคา 
  14 ก.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับหน่วยเบิกจ่าย สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน (ปรับปรุงแก้ไขใหม่)
  26 ส.ค. 58 : การส่งรายงานประจำเดือน
  3 ก.พ. 57 : ซ้อมความเข้าใจเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  3 ก.พ. 57 : คู่มือสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

  7 ก.ย. 60 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2560 ในระบบ GFMIS. 
  16 ก.ย. 59 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2559 ในระบบ GFMIS. 
  23 ก.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในระบบ GFMIS.
  22 ก.ย. 57 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS.

หนังสือเวียนรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานและเเนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

ที่ กค 0423.3/ว.224 ลว. 29 ส.ค. 57 เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ที่ กค 0423.3/ว.335 ลว. 31 ส.ค. 55 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
ที่ กค 0423.2/ว.410 ลว. 21 พ.ย. 51 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ กค 0410.2/ว.180 ลว. 28 พ.ย. 49 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce