ระเบียบและวิธีปฏิบัติ

  การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการปี 59
  คู่มือการใช้โปรแกรมการคำนวณอัตราร้อยละของระยะเวลาที่ทำกิจกรรม ปี2558
  ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ กค 0423.2/ว101 ลงวันที่ 17 มี.ค.54
  กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่1 ที่ กค 0423.2/ว362 ลงวันที่ 27 ก.ย.53
  แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ กค.0423.2/ว00059 ลงวันที่ 14 ก.พ.51
  การกำหนดกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนและจัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่ กค0423.2/ว449 ลงวันที่ 16 พ.ย.53
  คู่มือการคำนวนต้นทุนกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยโดยใช้โปรแกรม CGD_Costing V.2554
  กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ กค 0423.2/ว.468 ลงวันที่ 21 ธ.ค.52
  กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ กค 0423.2/ว.32 ลงวันที่ 20 ม.ค.53

 

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce