ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มบัญชีกองคลัง
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5625100 ต่อ 1355 , 1358
Emil : Fid_5@ldd.go.th

  ต้นทุนผลผลิต
นางสาวสุกัญญา พลวรางกูร
1358, 1355
Email : accldd@hotmail..com
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce