การติดต่อ

  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลุ่มบัญชี
สายตรง : 02-5794819
แฟกซ์ : 02-5797382
Email : Fid_5@ldd.go.th

  หมายเลขโทรศัพท์กลางกรมพัฒนาที่ดิน : 1760 ต่อเบอร์ภายในกลุ่มบัญชีดังนี้
งานเบิกเงินจากคลัง 1355
งานจัดทำบัญชี 1355, 1358
งานจัดทำรายงานการเงิน 1358
งานงบเดือน 1355, 1358

  ผังบัญชี GFMIS ที่ใช้เฉพาะกรมพัฒนาที่ดินและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้าง
นางธนภร ฉิมพัด 1358
Email : tanapor_ch@windowslive.com

  การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ฯในระบบ GFMIS
นางสิรินาถ นิลเขียว 1358, 1355
Email : Panghk@outlook.co.th

  ต้นทุนผลผลิต
นางสาวสุกัญญา พลวรางกูร
1358, 1355
Email : accldd@hotmail..com

  Facebook fanpage
" https://www.facebook.com/pages/กลุ่มบัญชี-กองคลัง-กรมพัฒนาที่ดิน/1161542300539355 "
" https://www.facebook.com/accldd "
  • *
  • *
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce