หนังสือเวียนต้นทุนผลผลิต

กษ.0803.05/914 ลว. 30 พ.ย. 61 : เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความูกต้องของข้อมูลต้นทุน
ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อย

  กษ.0803.05/910 ลว. 30 พ.ย. 61 : เรื่องการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของบัญชีค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 2 ปี

กษ.0803.05/854 ลว. 1 พ.ย. 61 : เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกปริมาณการใช้และจำนวนเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของหน่วยงาน
กษ.0803.05/846 ลว. 30 ต.ค. 61 : เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
กษ.0803.05/793 ลว. 11 ต.ค. 61 : ขอความร่วมมือสรุปรายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน
กษ.0803.05/776 ลว. 9 ต.ค. 61 : ขอส่งรายงานการกำหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และหน่วยนับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กษ.0803/05 ลว. 13 ก.ย. 61 : ขอให้ชี้แจงเหตุผลเรื่องค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
กษ.0803.05/694 ลว. 12 ก.ย. 61 : ขอความร่วมมือสรุปรายละเอียดการเบิกใช้กระดาษ
กษ. 0803.05/469 ลว. 27 มิ.ย. 61 : ขอให้ชี้แจ้งเหตุผลเรื่องค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
สรุปรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2561 ของวันที่ 5 มิ.ย. 61
กษ. 0803.05/243 ลว. 29 มี.ค. 61 : แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์การปรเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กษ.0803.05/432 ลว. 26 ก.พ. 61 : รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาศ พ.ศ. 2560
กษ 0803.05/358 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560   เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
กษ 0803.05/89 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
กษ 0803.05/80 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 3) ของวันที่ 17 มีนาคม 2560
  กษ 0803.05/64 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ 3)
  กษ 0803.05/332 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหนวยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.2559
  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2) ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  กษ 0803.05/ 35 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ 2)
  กษ 0803.05/427 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559  เรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะส่วนภูมิภาค

  กษ 0803.05/425 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559  เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉพาะส่วนกลาง รายงานการใช้และซ่อมบำรุงยานพาหนะ,
ข้อมูลปริมาณงาน

  กษ 0803.05/424 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต(แก้ไขกิจกรรมย่อย 3 หลักท้าย)
เฉพาะส่วนภูมิภาค

  กษ 0803.05/2159 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  กษ 0803.05/370 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอส่งรายงานการกำหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และหน่วยนับ ของปีงบประมาณ 2560
  กษ 0803.05/362 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานและน้ำ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  กษ 0803.05/360 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรมการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
  กษ 0803.05/359 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน
  กษ 0803.04/2000 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559  เรื่อง ข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อใช้กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMISสำหรับปีงบประมาณ 2560
  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1) ของวันที่ 10 ตุลาคม 2559
  กษ0803.05/ 348 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม
  กษ 0803.05/237 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลอัตราร้อยละของระยะเวลาที่ทำกิจกรรม (ของส่วนกลาง)
  กษ 0803.05/236 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลอัตราร้อยละของระยะเวลาที่ทำกิจกรรม (ของส่วนภูมิภาค)
  กษ 0803.05/674 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559  เรื่อง จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  กษ 0803.05/66 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน
  กษ 0803.05/65 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรมการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของ กรมพัฒนาที่ดิน
  กษ0803.05/411 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหนวยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2) ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
  กษ 0803.05/ 56 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ 2)
  กษ 0803.02/5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559  เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉพาะส่วนกลาง รายงานการใช้และซ่อมบำรุงยานพาหนะ,
ข้อมูลปริมาณงาน

  กษ 0803.02/6 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559  เรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เฉพาะส่วนภูมิภาค
  28 ธันวาคม 2558 คำสั่งที่ 1324/2558  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
  กษ 0803.05/458 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558  เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (แก้ไขกิจกรรมย่อย 3 หลักท้าย)
เฉพาะส่วนภูมิภาค

  กษ 0803.05/362 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558  เรื่อง ขอส่งรายงานการกำหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และหน่วยนับ ของปีงบประมาณ 2559
  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1) ของวันที่ 7 ตุลาคม 2558
  กษ 0803.05/ 338 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558  เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม
  กษ 0803.04/2535 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558  เรื่อง ข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อใช้กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMISสำหรับปีงบประมาณ 2559
  กษ 0803.05/262 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558  เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลอัตราร้อยละของระยะเวลาที่ทำกิจกรรม (ของส่วนกลาง)
  กษ 0803.05/261 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558  เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลอัตราร้อยละของระยะเวลาที่ทำกิจกรรม (ของส่วนภูมิภาค)
  27 ธันวาคม 2556 คำสั่งที่ 1379/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce