รายงานการประชุม

ปีงบประมาณ 2561

  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2) ของวันที่ 22 มีนาคม 2561
  กษ 0803.05/ 200 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ 2)
สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1) ของวันที่ 5 ตุลาคม 2560

กษ 0803.05/ 366 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่1)

ปีงบประมาณ 2560

กษ 0803.05/64 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560  เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ 3)
สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2) ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
กษ 0803.05/ 35 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ 2)
สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1) ของวันที่ 10 ตุลาคม 2559
กษ0803.05/ 348 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่1)

ปีงบประมาณ 2559

  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2) ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
  กษ 0803.05/ 56 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม      (ครั้งที่ 2)
  สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1) ของวันที่ 7 ตุลาคม 2558
  กษ 0803.05/ 338 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่1)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce