หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
ตรวจสอบ และดำเนินการขออนุมัติ งบกลาง กปร. เงินกู้ งบฉุกเฉิน
ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกงบรายจ่ายของหน่วยงานส่วนกลาง
จัดทำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของกรม
กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
ตรวจสอบและจัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ
ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce