นางสาวจาริณี กรรขำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ)

-ว่าง- นางสาววิภา เอี่ยมพรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาภา ดีแนบเนียน นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน์
>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสาโรช สายทอง นางสาวจิราพร วินธิมา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมา ดาดสันเทียะ  นางสาวอมรศรี รอดทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิชาการพัสดุ 


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce