หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


นางสาวจาริณี กรรขำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ)

นางพิจิตตรา ดาวแดน นายนที ก้อนคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาภา ดีแนบเนียน นางสาวชลินทร อารีโกเศศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสาโรช สายทอง นางจิราพร ปาปะไพร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางปัทมา ดาดสันเทียะ นางสาวอมรศรี รอดทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce