นางสาวจาริณี กรรขำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ)

นางสาวสิริญา แก้วงาม นางสาวกมลทิพย์ จันทร์วงกลม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาภา ดีแนบเนียน นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสาโรช สายทอง นางจิราพร ปาปะไพร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางปัทมา ดาดสันเทียะ  นางสาวอมรศรี รอดทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิชาการพัสดุ 


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce