โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน กรกฎาคม


จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1615 ลว.1ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,925 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1616 ลว.1ก.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1621 ลว.2ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,191,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม และ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1622 ลว.2ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,570 บาท ให้ ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1623 ลว.2ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1624 ลว.2ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1625 ลว.2ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1626 ลว.2ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1627 ลว.2ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1628 ลว.2ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,900 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1630 ลว.2ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1635 ลว.3ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1640 ลว.3ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,260 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1641 ลว.3ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,160 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1642 ลว.3ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1643 ลว.3ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143,100 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1644 ลว.3ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1645 ลว.3ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 706,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1646 ลว.3ก.ค.2563) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) รวมเป็นเงิน 6,671,005 บาท และ งบดำเนินงาน (ประกันสังคม) รวมเป็นเงิน 219,331 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,890,336 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก.ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1647 ลว.3ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 341,539 บาท ให้ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1648 ลว.3ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,484,577 บาท ให้ ผอ.สวพ. ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช และ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1649 ลว.3ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 876,980 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1650 ลว.8ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1651 ลว.8ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,700 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1652 ลว.8ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 548 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1653 ลว.8ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1655 ลว.8ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,822,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11 ผอ.สพด.นครพนม ผอ.สพด.ตาก และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1656 ลว.8ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7 ผอ.สพด.สระแก้ว ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1657 ลว.8ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพข.1 ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1 และ ผอ.สวด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1663 ลว.9ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,750 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1664 ลว.9ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,870,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1668 ลว.9ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,180 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1669 ลว.9ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สวด. และ สพข.12) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท ให้ ผอ.กทช. ผอ.สวด. และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1674 ลว.10ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1676 ลว.10ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1682 ลว.13ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 564,415 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1683 ลว.13ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กนผ. ให้ สพด.พระนครศรีอยุธยา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.กนผ. และ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1685 ลว.13ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่ ผอ.สพด.ตาก และ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1686 ลว.13ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1688 ลว.13ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 892 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1689 ลว.13ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,229 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1698 ลว.14ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 931,700 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 501,500 บาท ให้ ผอ.สพข.4 ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา ผอ.สพด.ชุมพร และ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1699 ลว.14ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 895,900 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1700 ลว.14ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,796 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1701 ลว.14ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1702 ลว.14ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,540 บาท ให้ ลนก. ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1703 ลว.14ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,866,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.ชัยภูมิ ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1708 ลว.15ก.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,300 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1709 ลว.15ก.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 597,430 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1710 ลว.15ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1711 ลว.15ก.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,015,438 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1712 ลว.15ก.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,530,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพด.พังงา และ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1713 ลว.15ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1719 ลว.16ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1720 ลว.16ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1721 ลว.16ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,400 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1722 ลว.16ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,900 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1723 ลว.16ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สวด. ให้ สพข.1-12) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท ให้ ผอ.สวด. และ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1725 ลว.16ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,708,626 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว ผอ.สพด.นครพนม ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพด.สกลนคร ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ราชบุรี และ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1732 ลว.17ก.ค.2563) (งบกลาง กปร.) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399,758 บาท ให้ ผอ.กสด.และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1735 ลว.17ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1736 ลว.17ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,939 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1737 ลว.17ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1743 ลว.20ก.ค.2563) งบบุคลากรและงบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,977 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1745 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 820,020 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1746 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ กกจ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ.ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1747 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 167,500 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1748 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1749 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1750 ลว.20ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,537,500 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1751 ลว.20ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1752 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา และ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1753 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.ตรัง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ รธพ.ปก. และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1754 ลว.20ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1760 ลว.21ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,024,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1761 ลว.21ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,137,144 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1762 ลว.21ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,908 บาท ให้ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1763 ลว.21ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 974,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท ให้ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1764 ลว.21ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,353,000 บาท ให้ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.ชัยภูมิ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1765 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1766 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1767 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1768 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สพข.10) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กทช. ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1769 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.5 และ สพด.ต่างๆ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1773 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1774 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1775 ลว.21ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,418 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1776 ลว.21ก.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1782 ลว.22ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1783 ลว.22ก.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 951,200 บาท ให้ ผอ.สพข.2 ผอ.สพด.จันทบุรี ผอ.สพด.ตราด ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1784 ลว.22ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,900 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1790 ลว.23ก.ค.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 237,800 บาท และ งบลงทุน จำนวน 270,373 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508,173 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1791 ลว.23ก.ค.2563) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 529,410 บาท ให้ ผอ.สพข.2 ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1792 ลว.23ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,500 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1793 ลว.23ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพด.ต่างๆ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1794 ลว.23ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพด.5-6 และ สพข.10) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 563,740 บาท ให้ ผอ.กวจ.และ ผอ.สพข.5-6 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1795 ลว.23ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,042 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1796 ลว.23ก.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,200 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1809 ลว.23ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1810 ลว.23ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1814 ลว.24ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1822 ลว.30ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1823 ลว.30ก.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,493,903 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1826 ลว.30ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1827 ลว.30ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1828 ลว.30ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,224 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1829 ลว.30ก.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1837 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1838 ลว.31ก.ค.2563) จัดสรรงบประมาณปี 2563 (ครั้งที่ 1133 คุณปัทมา) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1839 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,600 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1840 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,070 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1841 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1842 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1843 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 559,850 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1844 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,496 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1851 ลว.31ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1852 ลว.31ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1854 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,800 บาท ให้ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1855 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,800 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1856 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1857 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1858 ลว.31ก.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1859 ลว.31ก.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,550 บาท ให้ ผอ.กนผ.

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce