โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน สิงหาคม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1867 ลว.3ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1868 ลว.3ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1869 ลว.3ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1870 ลว.3ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,767 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1871 ลว.3ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,200 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1872 ลว.3ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,599 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1873 ลว.3ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,950 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1874 ลว.3ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,677 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1881 ลว.4ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.ลพบุรี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ รธพ.ปก. และ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1882 ลว.4ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1883 ลว.4ส.ค.2563) (งบกลาง กปร.) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 636,841 บาท ให้ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1884 ลว.4ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท ให้ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1886 ลว.4ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,031 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1887 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 357,642 บาท ให้ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1888 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,693,720 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1889 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1890 ลว.5ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1895 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) และ งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร. ให้ ศทส.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,941 บาท ให้ รธพ.บร. ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1896 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,600 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1897 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1898 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,700 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1899 ลว.5ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1900 ลว.5ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.นครปฐม และ สพด.สระบุรี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1905 ลว.6ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1906 ลว.6ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,800 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1907 ลว.6ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.ปทุมธานี และ สพด.พังงา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปทุมธานี ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1908 ลว.6ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,487,276 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1916 ลว.7ส.ค.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,326 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1917 ลว.7ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1918 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.กระบี่ สพด.สุราษฎร์ และ สพด.ระนอง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1919 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,295 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1920 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1921 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,860 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1922 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1923 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,675 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1924 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 429 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1925 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,400 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1926 ลว.7ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,300 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1927 ลว.7ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,725,100 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1928 ลว.7ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,130 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1929 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก ศปพ. ให้ สพด.ร้อยเอ็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ. ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1930 ลว.7ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,202 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1931 ลว.7ส.ค.2563) งบบุคลากร(พนักงานราชการ)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 626,340 บาท และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) รวมเป็นเงิน 217,914บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,844,254บาท ให้ผอ.ตสน.ผอ.กพร.ลนก.ผอ.กกจ.ผอ.สวพ.ผอ.กผง.ผอ.สสผ.ผอ.ศทส.ผอ.สวด.ผอ.กวจ.ผอ.กสด.ผอ.กทช.และผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1936 ลว.7ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,014 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1937 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 873,407 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1938 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.อุดรธานี ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1940 ลว.7ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1948 ลว.10ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. ให้ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท ให้ ผอ.กผง. ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1949 ลว.10ส.ค.2563) งบลงทุน เป็น งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1950 ลว.10ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1956 ลว.10ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1957 ลว.10ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนงบประมาณจาก กสด.ให้ กวจ.และสพข.1) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. และ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1958 ลว.10ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.กกจ. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1959 ลว.10ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1960 ลว.10ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,176 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1968 ลว.12ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1969 ลว.12ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,557 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1970 ลว.12ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1971 ลว.12ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 819 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1972 ลว.12ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 537 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1973 ลว.12ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,495 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1975 ลว.12ส.ค.2563) งบรายจ่ายอื่น (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,800 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1976 ลว.13ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. ให้ สพด.หนองคาย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.กผง. ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1978 ลว.13ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้ รธพ.บร.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1979 ลว.13ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้ รธพ.วก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1984 ลว.14ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,773 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1985 ลว.14ส.ค.2563) (โอนเปลี่ยนแปลงจาก งบลงทุน เป็นงบดำเนินงาน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1986 ลว.14ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ.ให้ สพข.2-5 และ สพข.8-10) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,450 บาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1990 ลว.14ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 538,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1991 ลว.14ส.ค.2563) (โอนเปลี่ยนแปลงจาก งบลงทุน เป็น งบดำเนินงาน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1992 ลว.14ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1993 ลว.14ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1994 ลว.14ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278,374 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1995 ลว.14ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,946,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2003 ลว.17ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2004 ลว.17ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2006 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 921,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว ผอ.สพด.จันทบุรี และ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2007 ลว.17ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,800 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2008 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,218,800 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพด.นนทบุรี และ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2009 ลว.17ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2010 ลว.17ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2011 ลว.17ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,376,362 บาท ให้ ผอ.สพข.3-4

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2012 ลว.17ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,900 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2013 ลว.17ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.เชียงราย ผอ.สพด.แพร่ และ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2014 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 639,516 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2015 ลว.17ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลงจาก งบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,300 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2016 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,321,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2017 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,784,572 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2018 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,562,782 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2019 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2020 ลว.17ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,600 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพด.เลย และ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2021 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,600 บาท ให้ ผอ.สพข.8 และ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2022 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,798,522 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2023 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,110 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2024 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,434,620 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม ผอ.สพด.มุกดาหาร ผอ.สพด.อำนาจเจริญ และ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2025 ลว.17ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,772,919 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2026 ลว.17ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,210 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2027 ลว.17ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2028 ลว.17ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2034 ลว.18ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2035 ลว.18ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,725 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2038 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2039 ลว.18ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,300 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2040 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2041 ลว.18ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลงจาก งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2042 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. ให้ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2043 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,920 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2044 ลว.18ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,680 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2045 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,820 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2046 ลว.18ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,860 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2047 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2048 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2049 ลว.18ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพข.7) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2055 ลว.19ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 544,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2057 ลว.19ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2065 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,556 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2066 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2067 ลว.20ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,987 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2068 ลว.20ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2069 ลว.20ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,702 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2070 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,417,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2074 ลว.20ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท ให้ ผอ.สพด. มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2075 ลว.20ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2076 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 463,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2077 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,222 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2078 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 349,304 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2079 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2080 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2081 ลว.20ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,910 บาท ให้ ผอ.ตสน.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2082 ลว.20ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.1-12) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2087 ลว.21ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2096 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนงบประมาณจาก สพด.สระบุรี ให้ กสด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี และ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2097 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 582,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2098 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร. ให้ ศทส.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ รธพ.บร. และ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2099 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2100 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,025 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2101 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 980,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2102 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,022,950 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2103 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,388,428 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2104 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 292,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2105 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2106 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2107 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2108 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2109 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2110 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000 บาท ให้ รธพ.บร. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2111 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,726 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2112 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2113 ลว.24ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,112,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2114 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,375 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2118 ลว.24ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก ศปพ. ให้ สพด.ต่างๆ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ. และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2119 ลว.25ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2120 ลว.25ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ประกันสังคมเพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,089 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2121 ลว.25ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,800 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2127 ลว.25ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.ตรัง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414,800 บาท ให้ รธพ.ปก. และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2128 ลว.25ส.ค.2563) งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (โอนจาก สพด.น่าน กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2135 ลว.26ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 398,692 บาท ให้ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2137 ลว.26ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,321,400 บาท ให้ ผอ.ศทส. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2138 ลว.26ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2139 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,171,125 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2147 ลว.27ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 466,365 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2148 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 387,766 บาท ให้ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2149 ลว.27ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 257,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2151 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2152 ลว.27ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,250 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2153 ลว.27ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2154 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง และ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2155 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,100 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2156 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,202 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2157 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2159 ลว.27ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,750 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2160 ลว.28ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,900 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2171 ลว.28ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,200 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2172 ลว.28ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก.และ ผอ.สพข.7) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2173 ลว.28ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2174 ลว.28ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,567 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม และ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2176 ลว.28ส.ค.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,758 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2180 ลว.30ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร. ให้ กพร.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 805,410 บาท ให้ รธพ.บร. และ ผอ. กพร.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2181 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ กผง.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2182 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2183 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 978,292 บาท ให้ ผอ.สพข.4, ผอ.สพด.จันทบุรี, ผอ.สพด.ขอนแก่น, ผอ.สพด.อุดรธานี และ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2184 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี และ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2185 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา และ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2186 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2187 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,600 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2188 ลว.31ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,613 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2189 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,640 บาท ให้ ผอ.สพข.4 และ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2191 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,867,240.92 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2192 ลว.31ส.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2195 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,013,164 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2196 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 749,496 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2197 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,900 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2198 ลว.31ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,095 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2199 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,825,420 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี, ผอ.สพด.ภูเก็ต, ผอ.สพด.ตรัง และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2200 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,305,400 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2201 ลว.31ส.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,920 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2202 ลว.31ส.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 906,991 บาท ให้ ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2203 ลว.31ส.ค.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,715 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2204 ลว.31ส.ค.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,570 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce