โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน กันยายน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2205 ลว.1ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,823,993 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2206 ลว.1ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 814,800 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2212 ลว.1ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,048 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2213 ลว.1ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2214 ลว.1ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,744 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด, ผอ.สพด.ระยอง, ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา และ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2215 ลว.1ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,793,114 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2216 ลว.1ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. ไป สพข.3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2218 ลว.1ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2220 ลว.1ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 725,666 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2221 ลว.1ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,630 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2222 ลว.1ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2223 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 539,900 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2224 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,340 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2225 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2228 ลว.2ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ ศขซ., สพข.3 และ สพด.ชัยภูมิ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 671,000 บาท ให้ รธพ.วก., ผอ.ศขซ., ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2229 ลว.2ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2230 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,100 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2231 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,580 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2232 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 384,300 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2233 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,430 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2234 ลว.2ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 847,840 บาท ให้ ผอ.สพข.3, ผอ.สพข.4 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2235 ลว.2ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,476 บาท ให้ ผอ.สพข.6, ผอ.สพข.9, ผอ.สพด.นครสวรรค์ และ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2236 ลว.2ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2237 ลว.2ก.ย.2563) (โอนกลับส่วนกลาง) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,900 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2238 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 229,041 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2239 ลว.2ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.น่าน กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,070 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2240 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2242 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2243 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,500 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2244 ลว.2ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 608,636 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2245 ลว.2ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,933 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2253 ลว.3ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 527,990 บาท ให้ ผอ.สพข.7 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2259 ลว.3ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2260 ลว.3ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 443,397 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2261 ลว.3ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,920 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2262 ลว.3ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,298,992 บาท ให้ ผอ.สพข.10-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2263 ลว.3ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2266 ลว.3ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2267 ลว.3ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,900 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2268 ลว.3ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,380 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2269 ลว.3ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,290 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2270 ลว.3ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ ศพท.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2271 ลว.3ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร. ให้ ศทส.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท ให้ รธพ.บร. และ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2279 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,470 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2280 ลว.8ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,893,248 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2281 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2282 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,492 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2283 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,458 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2284 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,100 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2285 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 457,200 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก, ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2286 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2287 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,300 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2288 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,702,100 บาท ให้ ผอ.สวด., ผอ.สพข.3, ผอ.สพข.4, ผอ.สพข.7 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2289 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,027,213 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2290 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 737,962 บาท ให้ ผอ.สพข.10, ผอ.สพด.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2291 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2292 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 391,924 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2293 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 504,056 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2294 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,604,400 บาท ให้ ผอ.สพข.11, ผอ.สพด.สงขลา และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2295 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643,100 บาท ให้ ผอ.สพข.3, ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2296 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,295 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2297 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2298 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,962,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2299 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,351,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย, ผอ.สพด.ตาก, ผอ.สพด.อุทัยธานี และ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2300 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2301 ลว.8ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,870 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน, ผอ.สพด.เชียงราย, ผอ.สพด.แพร่ และ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2302 ลว.8ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2303 ลว.8ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,964 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2304 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,900 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2305 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,610 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2306 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,880 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2307 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2308 ลว.8ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2309 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,100 บาท ให้ ผอ.สพด.ปทุมธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2310 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,800 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2311 ลว.8ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,774 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2312 ลว.8ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,164 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2313 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2314 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,210 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสาคร, ผอ.สพด.พังงา, ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2315 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,670 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2316 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2317 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2318 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.นครพนม กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2319 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.ระยอง กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2320 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,200 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่ และ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2321 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482,100 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2322 ลว.8ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2323 ลว.8ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2324 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2327 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2328 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2329 ลว.9ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,500 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2330 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2331 ลว.9ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,664 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2332 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 309,697 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2333 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,364 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2334 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,805 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2335 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2336 ลว.9ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2337 ลว.9ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,863,136 บาท ให้ ผอ.สพข.6, ผอ.สพด.ลำปาง, ผอ.สพด.เชียงใหม่ และ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2338 ลว.9ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,610 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2345 ลว.10ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,450 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2346 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,298,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2347 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2348 ลว.10ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 277,250 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2349 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,899,700 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2350 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2351 ลว.10ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,774 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2352 ลว.10ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,774 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2353 ลว.10ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,774 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2355 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2357 ลว.10ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 386,400 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2358 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2359 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2360 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2361 ลว.10ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,085 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2362 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2363 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,530 บาท ให้ ผอ.สพข.4 และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2364 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2365 ลว.10ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,774 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2366 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2367 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท ให้ ผอ.สพด.กทม.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2368 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 538 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2369 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,342 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2370 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2371 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2372 ลว.10ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,720 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2373 ลว.10ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,128 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2374 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278,397 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2375 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,061,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2376 ลว.10ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2377 ลว.10ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 547,247 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2379 ลว.10ก.ย.2563) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,332 บาท ให้ ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2389 ลว.11ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,756,357 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2390 ลว.11ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.3, สพด.ขอนแก่น และ สพด.กาฬสินธุ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,240,000 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สพข.3, ผอ.สพด.ขอนแก่น และ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2391 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,503 บาท ให้ ผอ.สพข.1, ผอ.สพข.4, ผอ.สพข.6, ผอ.สพข.8, ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2392 ลว.11ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2398 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,775 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2399 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,775 บาท ให้ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2400 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,112 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2401 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,171 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2402 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,781 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2403 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,775 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2404 ลว.11ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,630 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2405 ลว.11ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,939 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.พิจิตร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2412 ลว.14ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2413 ลว.14ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,070 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2416 ลว.14ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,100 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2417 ลว.14ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2418 ลว.14ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,929 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2419 ลว.14ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,735 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2420 ลว.14ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2423 ลว.14ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,111 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2430 ลว.15ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,150 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2431 ลว.15ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,018 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2432 ลว.15ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,920 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2434 ลว.15ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,100 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี, ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา, ผอ.สพด.สระแก้ว และ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2435 ลว.15ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพด.เพชรบูรณ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2436 ลว.15ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพด.กาฬสินธุ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2437 ลว.15ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,488 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2438 ลว.15ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,883 บาท ให้ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2439 ลว.15ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,400 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2440 ลว.15ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,130 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2441 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,900 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2443 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2448 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,800 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2449 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2452 ลว.16ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2453 ลว.16ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,903 บาท ให้ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2454 ลว.16ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,000 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2455 ลว.16ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 483,300 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2456 ลว.16ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2457 ลว.16ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,410 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2458 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 553,533 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2459 ลว.16ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2460 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,110 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2461 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2462 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2463 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,738 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2464 ลว.16ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,200 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2465 ลว.16ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223,500 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2466 ลว.16ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2467 ลว.16ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,883 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง, ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา, ผอ.สพด.ปราจีนบุรี, ผอ.ศขซ. และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2468 ลว.17ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพข.4, สพด.ชัยนาท และ สพด.หนองคาย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 402,000 บาท ให้ รธพ.วก., ผอ.สพด.4, ผอ.สพด.ชัยนาท และ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2475 ลว.17ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 851,245 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2476 ลว.17ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,090 บาท ให้ ผอ.ตสน.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2477 ลว.17ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2478 ลว.17ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,775 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2479 ลว.17ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,323 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2480 ลว.17ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,428 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2481 ลว.17ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 577,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก และ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2482 ลว.17ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,714 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2485 ลว.18ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.6-7 และ สพด.ต่างๆ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สพข.6-7 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2486 ลว.18ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,242 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2487 ลว.18ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,818 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2488 ลว.18ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร. ให้ ลนก.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,757 บาท ให้ รธพ.บร. และ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2489 ลว.18ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,699 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2490 ลว.18ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2491 ลว.18ก.ย.2563) งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,132 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2493 ลว.18ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,131 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2494 ลว.18ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,518 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2495 ลว.18ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,526 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์ และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2496 ลว.18ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,270,750 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ, ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด, ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ และ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2497 ลว.18ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2498 ลว.18ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,200 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2499 ลว.18ก.ย.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2500 ลว.18ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 924,.300 บาท ให้ ผอ.สพข.10, ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2501 ลว.18ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2502 ลว.18ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2503 ลว.18ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,894 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2504 ลว.18ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2505 ลว.18ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,050 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2506 ลว.18ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2508 ลว.18ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,571 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2509 ลว.18ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,488 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2519 ลว.21ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 620,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2520 ลว.21ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,343 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2526 ลว.21ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,999 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2527 ลว.21ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 539,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2528 ลว.21ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2529 ลว.21ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. ให้ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2532 ลว.21ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,480 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2533 ลว.21ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,350 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี และ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2534 ลว.21ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2541 ลว.22ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 247,461 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2542 ลว.22ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,375 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2543 ลว.22ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,605 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2544 ลว.22ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,880 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2545 ลว.22ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,900 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2546 ลว.22ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2547 ลว.22ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600 บาท ให้ ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร และ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2554 ลว.23ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,150 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2555 ลว.23ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2556 ลว.23ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606,550 บาท ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2558 ลว.23ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2559 ลว.23ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 229,846 บาท ให้ ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2560 ลว.23ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,553,620 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2566 ลว.24ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,950 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2567 ลว.24ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2568 ลว.24ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,666 บาท ให้ ผอ.สพข.9 และ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2569 ลว.24ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,600 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2570 ลว.24ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,880 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2571 ลว.24ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 776,500 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2572 ลว.24ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,900 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2573 ลว.24ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2574 ลว.24ก.ย.2563) งบบุคลากร (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,150 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2575 ลว.24ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,150 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2576 ลว.24ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2577 ลว.25ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,267 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2584 ลว.25ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2585 ลว.25ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2586 ลว.25ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2588 ลว.25ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,400 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2589 ลว.25ก.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2590 ลว.25ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,100 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2591 ลว.25ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2592 ลว.25ก.ย.2563) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 615,802 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2597 ลว.28ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,900 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2598 ลว.28ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,300 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2599 ลว.28ก.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223,588 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรปราการ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2600 ลว.28ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2601 ลว.28ก.ย.2563) งบบุคลากร (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,205 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2602 ลว.28ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2603 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,668 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2604 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2606 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2607 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2608 ลว.29ก.ย.2563) งบบุคลากร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,640 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2613 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,830 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2614 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2615 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,300 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2616 ลว.29ก.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2617 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,900 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2618 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,050 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2621 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,150 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2622 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,335 บาท ให้ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2623 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/2624 ลว.29ก.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,141 บาท ให้ ผอ.ศขซ.

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce