โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน เมษายน


จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/726 ลว.1เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 431 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/727 ลว.1เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/730 ลว.1เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สพข.3 และ กวจ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/731 ลว.1เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 784,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องนสอน ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.เลย และ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/732 ลว.1เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/733 ลว.1เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 378,200 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/734 ลว.1เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/735 ลว.1เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,782 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/740 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/741 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,512,100 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,698 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/742 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 502,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย ผอ.สพด.อุทัยธานี และ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/743 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน และ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/744 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,515,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา และ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/746 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/747 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สพข.1 สพข.4 สพข.8 สพด.ศรีสะเกษ สพด.สุรินทร์ และ สพด.พัทลุง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 620,000 บาท ให้ ผอ.กทช. ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.4 ผอ.สพข.8 ผอ.สพด.ศรีสะเกษ ผอ.สพด.สุรินทร์ และ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/748 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,165,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/750 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,076,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/751 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุครดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/752 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท ให้ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/753 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,320 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/754 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,670,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/755 ลว.2เม.ย.2563) งบกลาง กปร. โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมากจากพระราชดำริ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/759 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,050,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/760 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,914,800 บาท ให้ ผอ.ตสน. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.กผง. ผอ.กวจ. ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.3-7 ผอ.สพข.9-12 ผอ.สพด.ระนอง ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช ผอ.สพด.กระบี่ ผอ.สพด.นราธิวาส และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/762 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,169,450 บาท ให้ รธพ.บร. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. และ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/763 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,249,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/764 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,925,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/765 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/766 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/767 ลว.2เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,040 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/768 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,170,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/769 ลว.2เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,510,500 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/774 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,210,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี ผอ.สพด.ศรีสะกษn ผอ.สพด.ยโสธร ผอ.สพด.มุกดาหาร ผอ.สพด.นครพนม ผอ.สพด.อำนาจเจริญ และ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/775 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/776 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 804,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/777 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,360 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/778 ลว.3เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,040 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/779 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,800 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/782 ลว.3เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,675,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/783 ลว.3เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/784 ลว.3เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,500 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/785 ลว.3เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,950 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/786 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,488,800 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,776 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/787 ลว.3เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/788 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/789 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/790 ลว.3เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 834,500 บาท ให้ ผอ.สวพ. ผอ.กผง. และ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/791 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/792 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,306,800 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/793 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/794 ลว.3เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิจิตร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/800 ลว.5เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 867,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,920 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/801 ลว.5เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/802 ลว.5เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,627,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,540 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด และ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/803 ลว.5เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/804 ลว.5เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี ผอ.สพด.กระบี่ ผอ.สพด.ระนอง ผอ.สพด.ชุมพร และ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/805 ลว.5เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ และ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/806 ลว.5เม.ย.2563) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,767,685 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/807 ลว.6เม.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,123,100 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/808 ลว.6เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,653,100 บาท ให้ ผอ.กกจ. ผอ.กนผ. ผอ.สพข.6-10 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/809 ลว.6เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,303,800 บาท ให้ ผอ.กผง.,ผอ.สพข.6.,ผอ.สพข.10.,ผอ.สพข.12.,ผอ.ศขซ.และ.,ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/810 ลว.6เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,499,500 บาท ให้ ผอ.ตสน.,ผอ.กวจ.,ผอ.กผง.,ผอ.สพข.8.,ผอ.สพข.สระบุรี.,ผอ.สพด.ชลบุรี.,ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา.,ผอ.สพด.ระยอง.,ผอ.สพด.ตราด และ สพด.ปราจีนบรุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/811 ลว.6เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,258,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/812 ลว.6เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,514,600 บาท ให้ ผอ.สพข.7.,ผอ.สพข.9-11 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/813 ลว.6เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,731,750 บาท ให้ ผอ.กผง.,ผอ.สพด.กทช.,ผอ.สพข.1-5.,ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/815 ลว.7เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,679,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/816 ลว.7เม.ย.2563) งบกลาง กปร. งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวมเป็นเงิน 1,176,042 บาท และ งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) รวมเป็นเงิน 28,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,204,042 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/817 ลว.7เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,862,700 บาท ให้ ลนก. ผอ.กวจ. ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/818 ลว.7เม.ย.2563) งบกลาง กปร. งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวมเป็นเงิน 364,776 บาท และ งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) รวมเป็นเงิน 3,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,476 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/819 ลว.7เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,381,800 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี และ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/820 ลว.7เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/821 ลว.7เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/822 ลว.7เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.สกลนคร และ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/823 ลว.7เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี และ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/824 ลว.7เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 684,300 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก และ ผอ.สพด.พิจิตร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/825 ลว.7เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/826 ลว.7เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/836 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,160,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.เชียงราย และ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/837 ลว.8เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/839 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,900 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,618 บาท ให้ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/840 ลว.8เม.ย.2563) งบดำเนินงาน(ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 965 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/841 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/842 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,200 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/843 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,764,638 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี และ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/844 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,471,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/845 ลว.8เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,966,200 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/846 ลว.8เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,700,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5-6 ผอ.สพข.10-11 ผอ.สพด.ต่าง และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/847 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/848 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,695,500 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี และ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/849 ลว.8เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/854 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,440 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/855 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,582,504 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/856 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 998,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,960 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/857 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,861,840 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/858 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.พะเยา และ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/859 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.พะเยา และ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/860 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/861 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,948,900 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/862 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,640 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/869 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,625 บาท ให้ ผอ.สพข.4 ผอ.สพด.นครพนม ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด ผอ.สพด.อุบลราชธานี ผอ.สพด.ยโสธร และ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/870 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/871 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/872 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/873 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,997,700 บาท ให้ ผอ.กนผ. และ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/874 ลว.9เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 896,666 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,933 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/875 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 953,905 บาท ให้ ผอ.สพข.6-7 และ ผอ.สพข.9-10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/876 ลว.9เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,991,020 บาท ให้ ผอ.สพข.1-8 ผอ.สพข.10-12 ผอ.สพด.นครนายก ผอ.สพด.จันทบุรี และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/882 ลว.10เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/883 ลว.10เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,022 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,960 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/885 ลว.10เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/886 ลว.10เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,255,700 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/887 ลว.10เม.ย.2563) งบลงทุน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 592,160 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/888 ลว.10เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 958,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก ผอ.สพด.ยะลา ผอ.สพด.พัทลุง และ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/889 ลว.10เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 995,600 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/890 ลว.10เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,575,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน และ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/891 ลว.10เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,972,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/896 ลว.13เม.ย.2563) งบกลาง กปร. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,716 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/897 ลว.13เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,110,000 บาท ให้ ลนก. ผอ.กผง. ผอ.กทช. ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/898 ลว.13เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,058 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/900 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 957,100 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา ผอ.สพด.ตรัง ผอ.สพด.ปัตตานี และ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/901 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/902 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/903 ลว.13เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,930,000 บาท ให้ ผอ.สวพ. และ ผอ.กผง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/904 ลว.13เม.ย.2563) งบกลาง กปร. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 392,221 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/905 ลว.13เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.1 และ สพด.นครปฐม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.1 และ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/907 ลว.13เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 712,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก และ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/908 ลว.13เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/909 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/910 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,046,666 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/911 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 766,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/912 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,027,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/913 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา และ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/914 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 427,100 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,542 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/915 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/916 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,308,386 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/917 ลว.13เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,580,986 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/918 ลว.13เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086,300 บาท ให้ ผอ.กพร. และ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/924 ลว.14เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 7,195,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143,900 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/925 ลว.14เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,988,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/926 ลว.14เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 2,147,000 บาท ให้ ผอ.สพข.4 ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/927 ลว.14เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,551,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/928 ลว.14เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 803,250 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/929 ลว.14เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 866,350 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/930 ลว.14เม.ย.2563) งบลงทุน จำนวน 489,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) จำนวน 9,780 บาท ให้ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/935 ลว.14เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 480,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/936 ลว.14เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.3 สพข.5) รวมเป็นเงินทั้งสิน 470,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/937 ลว.14เม.ย.2563) งบดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิน 26,979,445 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.6 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ซขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/938 ลว.14เม.ย.2563) งบลงทุน เป็นเงินทั้งสิน 220,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/939 ลว.14เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 978,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/945 ลว.15เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/946 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/947 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท ให้ ลนก. ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.3-10 ผอ.สพข.12 ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/948 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,069 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/949 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 542,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/950 ลว.15เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,749,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/951 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,354 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/952 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ สพด.นนทบุรี และ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท ให้ ผอ.สสผ. ผอ.สพด.นนทบุรี และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/953 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,905 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/954 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,754,800 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/955 ลว.15เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/956 ลว.15เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/957 ลว.15เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/958 ลว.15เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/959 ลว.15เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,218,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,960 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/965 ลว.16เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.3 และ สพข.5) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/966 ลว.16เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 542,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,840 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/967 ลว.16เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,306 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/968 ลว.16เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 208 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/969 ลว.16เม.ย.2563) งบกลาง กปร. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,052,486 บาท ให้ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/970 ลว.16เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,500 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/971 ลว.16เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,140,073 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/972 ลว.16เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/974 ลว.16เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/975 ลว.16เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,695,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/979 ลว.17เม.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,782 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/980 ลว.17เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/981 ลว.17เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,600 บาท ให้ ผอ.สพข.1 และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/982 ลว.17เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,437,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/983 ลว.17เม.ย.2563) งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก สพด.อุบลราชธานี ให้ สพด.ร้อยเอ็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี และ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/991 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 799,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/992 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 854,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/993 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 747,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,360 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/994 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,310,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/995 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/996 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 587,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,640 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/997 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,548,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,960 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/998 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,157,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/999 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,175,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,640 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1000 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,571,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,760 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1001 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1003 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 666,666 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินั้งสิ้น 13,334 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1004 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1005 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 802,000 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1006 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,177,929 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1007 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,373,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1008 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,879,960 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1010 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,780,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1011 ลว.20เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,460,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,200 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1016 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1017 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 712,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1018 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,734,036 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1019 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.สระแก้ว ให้ สพด.ปราจีนบุรี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,250 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว และ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1020 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,060,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1021 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,388,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1022 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1024 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,400 บาท ให้ ผอ.สพข.12 ผอ.สพด.สตูล และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1025 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,199,100 บาท ให้ ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1026 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สพข.3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ให้ ผอ.กทช. และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1027 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223,740 บาท ให้ ผอ.กทช. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1028 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,802,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,080 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1031 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,840 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1032 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,857,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1033 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,085,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,880 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1035 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1036 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,113,842 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,587 ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1037 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,522,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,456 ให้ ผอ.สพด.ตาก และ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1038 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 729,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,280 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1039 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,770,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1040 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,768,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,560 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1041 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1042 ลว.21เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,532 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1043 ลว.21เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,850,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1048 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,008,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,520 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1049 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,990,000 บาท ให้ ผอ.สพข.12 ผอ.สพด.ปัตตานี ผอ.สพด.ยะลา ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1050 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1051 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1052 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 328,500 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1053 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 793,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1054 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 3,350,280 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1055 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 4,755,804 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1057 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 3,122,500 บาท ให้ ผอ.สพข.11-12 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1058 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,103,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,960 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1059 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,841,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,400 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1060 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1061 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,390,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3-5 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1062 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,280,260 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.1-7 ผอ.สพข.9-11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1063 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,366,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1064 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,604,300 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1065 ลว.22เม.ย.2563) งบลงทุน จำนวน 3,699,533 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) จำนวน 73,991 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1066 ลว.22เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,659,300 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1072 ลว.23เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,775,100 บาท ให้ ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1073 ลว.23เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,411,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,320 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1079 ลว.23เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 599,500 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1081 ลว.23เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1082 ลว.23เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1083 ลว.23เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,140 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1084 ลว.23เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 776,770 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1085 ลว.24เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1086 ลว.24เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,642,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1088 ลว.24เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,590,360 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1107 ลว.28เม.ย.2563) งบอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818,520 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1108 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1109 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,445 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1110 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 227,500 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1111 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1112 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,400 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช ผอ.สพด.พัทลุง และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1113 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1114 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,050,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.4 และ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1115 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1116 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1117 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1118 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,440 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1119 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1120 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.เชียงราย และ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1121 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,776 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1122 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,560,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1123 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,285,700 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1124 ลว.28เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,246,550 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1125 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1126 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพข.9 ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท ให้ ผอ.สวด. และ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1127 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.ต่างๆ กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,933,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1128 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ สพข.3-4 สพข.6 และ สพข.8) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สสผ. ผอ.สพข.3-4 ผอ.สพข.6 และ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1129 ลว.28เม.ย.2563) งบกลาง กปร. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบบุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 19,754,336 บาท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) จำนวน 20,707,551 บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 1,483,868 บาท และ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 2,579,383 บาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1130 ลว.28เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. สสผ. กพร. ศปพ. ศทส. สวด. ตสน. กผง. กกจ. กนผ. และ กทช. กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,369,500 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สสผ. ผอ.กพร. ผอ.ศปพ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.ตสน. ผอ.กผง. ผอ.กกจ. ผอ.กนผ. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1131 ลว.29เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 925,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,160 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1132 ลว.29เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 967,938 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,359 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1138 ลว.30เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1139 ลว.30เม.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,768,660 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1140 ลว.30เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1141 ลว.30เม.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1142 ลว.30เม.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1144 ลว.30เม.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 848,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,160 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce