โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน พฤษภาคม


จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1153 ลว.1พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1154 ลว.1พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1155 ลว.1พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ. ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด ผอ.สพด.อุบลราชธานี ผอ.สพด.ชุมพร ผอ.สพด.สระบุรี และ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1156 ลว.1พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ. ผอ.สพด.เชียงราย ผอ.สพด.ลพบุรี และ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1157 ลว.1พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,653,400 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1158 ลว.1พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 882,100 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1159 ลว.1พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,548,400 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1164 ลว.5พ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,840 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1165 ลว.5พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1169 ลว.5พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 45,495,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.3-7 ผอ.สพข.11-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1170 ลว.5พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1176 ลว.7พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ปทุมธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1177 ลว.7พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,361,276 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1180 ลว.7พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1181 ลว.7พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 441 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1182 ลว.7พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,285,700 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1183 ลว.7พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,600 บาท ให้ ผอ.สพข.6 และ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1184 ลว.7พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 899,000 และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,980 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1185 ลว.7พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 564,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1186 ลว.7พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,600 บาท ให้ ผอ.สพข.1 และ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1187 ลว.7พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1193 ลว.8พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1194 ลว.8พ.ค.2563) ) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1196 ลว.8พ.ค.2563) ) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 585,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1198 ลว.8พ.ค.2563) ) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท ให้ ลนก. ผอ.สวด. และ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1199 ลว.8พ.ค.2563) ) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1200 ลว.8พ.ค.2563) ) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) จำนวน 6,748,435 บาท และ งบดำเนินงาน (ประกันสังคม) จำนวน 355,128 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,103,563 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1201 ลว.8พ.ค.2563) ) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,673,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,520 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1202 ลว.8พ.ค.2563) ) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,520 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1206 ลว.12พ.ค.2563) ) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 516,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,320 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1207 ลว.12พ.ค.2563) ) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,659,700 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1208 ลว.12พ.ค.2563) ) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 702,000 และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,040 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1209 ลว.12พ.ค.2563) ) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.ชลบุรี กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,750 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1210 ลว.12พ.ค.2563) ) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,600 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1216 ลว.13พ.ค.2563) ) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1217 ลว.13พ.ค.2563) ) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,272,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1218 ลว.13พ.ค.2563) ) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1223 ลว.13พ.ค.2563) ) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,222,222 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1224 ลว.13พ.ค.2563) ) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,027,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,760 บาท ให้ ผอ.สพด.พิจิตร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1226 ลว.13พ.ค.2563) ) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,867,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1227 ลว.13พ.ค.2563) ) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,864 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1228 ลว.13พ.ค.2563) ) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1229 ลว.13พ.ค.2563) ) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,780,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1230 ลว.14พ.ค.2563) ) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920 บาท ให้ ผอ.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1239 ลว.14พ.ค.2563) ) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1240 ลว.14พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,000 บาท และ งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,000 บาท ให้ ผอ.ตสน.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1241 ลว.14พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ ศปพ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.สสผ. และ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1242 ลว.14พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1243 ลว.14พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1245 ลว.14พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ กพร.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 902,300 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.กพร.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1247 ลว.14พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กพร. ให้ กสด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 902,300 บาท ให้ ผอ.กพร. และ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1248 ลว.14พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,750 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1249 ลว.15พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 52,903 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1250 ลว.15พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาฯจาก สพข.6 ให้ สพด.ลำปาง) รวมเป็นเงินทั้งสิน 30,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6 ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1251 ลว.15พ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,785,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1252 ลว.15พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาฯจาก กวจ. ให้ สพข.1) รวมเป็นเงินทั้งสิน 21,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1253 ลว.15พ.ค.2563)งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 3,683,928 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1254 ลว.15พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,700 บาท ให้ ผอ.กกจ. ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1256 ลว.15พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 289,300 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,100 บาท ให้ ผอ.สพข.12 ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1257 ลว.15พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 470,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1258 ลว.15พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,491,300 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1260 ลว.15พ.ค.2563)งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 980,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 ((กษ 0803.04/1261 ลว.15พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.2-11) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.2-11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1262 ลว.15พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,940 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1266 ลว.18พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพด.ระนอง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ รธพ.วก.. ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1267 ลว.18พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1268 ลว.18พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1269 ลว.18พ.ค.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงเงินบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1275 ลว.19พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1276 ลว.19พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1277 ลว.19พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1278 ลว.19พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,369,350 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.5-6 ผอ.สพข.9 และ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1279 ลว.19พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,067,029 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1280 ลว.19พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976,476 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.สุรินทร์ และ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1285 ลว.19พ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1292 ลว.20พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,988,940 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1293 ลว.20พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1294 ลว.20พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1295 ลว.20พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1296 ลว.20พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,276 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1297 ลว.20พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,911,501 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1298 ลว.20พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงิน 8,430 บาท และ งบลงทุน รวมเป็นเงิน 421,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 429,930 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1300 ลว.20พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.1-12, ศขซ. ศพท. ศพล. และ สพด.ต่างๆ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,500 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.1-12, ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท. ผอ.ศพล. และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1306 ลว.21พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,245,900 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1307 ลว.21พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพข.8 และ สพด.พิษณุโลก กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 247,870 บาท ให้ ผอ.สพข.8 และ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1308 ลว.21พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1310 ลว.21พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิน 18,729,900 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1313 ลว.21พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิน 3,741,035 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1314 ลว.21พ.ค.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิน 200,000 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1315 ลว.21พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1316 ลว.21พ.ค.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิน 250,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1322 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1323 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1324 ลว.22พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1326 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1327 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สะข.1-5 ผอ.สพข.8-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1328 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 825,210 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1329 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,636,250 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1330 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.6-7 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1331 ลว.22พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.ศรีสะเกษ กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1332 ลว.25พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,378,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1333 ลว.25พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพข.3 กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1334 ลว.25พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.มุกดาหาร กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1336 ลว.25พ.ค.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 22,956 บาท และ งบลงทุน จำนวน 1,147,810 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,766 บาท ให้ ผอ.สพข.4 และ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1339 ลว.25พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,826 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1340 ลว.25พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1348 ลว.26พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,773 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1350 ลว.26พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1352 ลว.26พ.ค.2563) งบรายจ่ายอื่น (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1358 ลว.27พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1359 ลว.27พ.ค.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพข.9 และ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1360 ลว.27พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. ให้ สพข.1-12) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1369 ลว.28พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1370 ลว.28พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.ร้อยเอ็ด กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1371 ลว.28พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 523 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1372 ลว.28พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,117,360 บาท ให้ ผอ.กทช. และ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1375 ลว.28พ.ค.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 51,570 บาท และ งบลงทุน จำนวน 2,578,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,630,070 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1377 ลว.28พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1382 ลว.29พ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,038 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1384 ลว.29พ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,370 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1385 ลว.29พ.ค.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,850 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1386 ลว.29พ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,370 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1387 ลว.29พ.ค.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 23,430 บาท และ งบลงทุน จำนวน 1,021,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,930 บาท ให้ ผอ.สพข.2 ผอ.สพข.7 ผอ.สพด.จันทบุรี และ ผอ.สพด.พะเยา

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce