จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1500 ลว.4มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 454 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1501 ลว.4มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 987,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1502 ลว.4มิ.ย.2562 งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1503 ลว.4มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1504 ลว.4มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 329,672 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1511 ลว.5มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1512 ลว.5มิ.ย.2562) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1517 ลว.6มิ.ย.2562) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) จำนวน 326,262 บาท และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) จำนวน 9,771 บาท ให้ (โอนกลับส่วนกลาง) ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1518 ลว.6มิ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) จำนวน 40,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1519 ลว.6มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 656,880 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1520 ลว.6มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพด.ต่างๆ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562(กษ 0803.04/1521 ลว.6 มิ.ย.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน 6,462,583 บาทงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน217,813 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,680,396 บาทให้ผอ.ตสน.,ผอ.กพร.,ลนก.,ผอ.กกจ.,ผอ.สวพ.,ผอ.กผง.,ผอ.สสผ.,ผอ.ศทส.,ผอ.สวด.,ผอ.กวจ.,ผอ.กสด.,ผอ.กทช.ผอ.กนผ

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1526 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1527 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,062,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1528 ลว.7มิ.ย.2562) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,678,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่ จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1529 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,560 บาท ให้ ผอ.กวจ.จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1530 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1531 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2562(กษ 0803.04/1532 ลว.7มิ.ย.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน 32,400 บาท งบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน 1,500 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,900 บาท (เพิ่มเติม) ให้ ผอ.กวจ.,ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1535 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1536 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 974 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1537 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,180 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1538 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพด.ตรัง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1539 ลว.7มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1552 ลว.10มิ.ย.2562)งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,120 บาท (โอนกลับส่วนกลาง) ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1553 ลว.10มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1554 ลว.10มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,255,000 บาท และ งบลงทุน จำนวน 619,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,,200 บาท ให้ ผอ.สพข.6 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1555 ลว.10มิ.ย.2562) โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 37,450 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1556 ลว.10มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 300,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.01/1557 ลว.10มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 300,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1558 ลว.10มิ.ย.2562) โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน จำนวน 454,429 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1559 ลว.10มิ.ย.2562) จากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ ลนก.) จำนวน 279,923 บาท ให้ รธพ.วก. ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1560 ลว.10มิ.ย.2562) จากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร. ให้ ลนก.) จำนวน 99,446 บาท ให้ รธพ.บร. ลนก.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1566 ลว.11มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1568 ลว.11มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,170 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1569 ลว.11มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,344 บาท ให้ ลนก. ผอ.กกจ. ผอสวพ.

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1571 ลว.11มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,391,240 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด ผอ.สพด.มหาสารคาม ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1576 ลว.12มิ.ย.2562) จากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สลก. สพข.5) จำนวน 112,000 บาท ให้ รธพ.วก. ลนก. สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1577 ลว.12มิ.ย.2562)งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1583 ลว.12มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 12,849 บาท ให้ ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1584 ลว.12มิ.ย.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพิ่มเติม) จำนวน 7,079,494 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1585 ลว.12มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 122,500 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1586 ลว.12มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 32,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1587 ลว.12มิ.ย.2562) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน จำนวน 2,090,210 บาท ให้ ผอ.สวพ. ผอ.สพข.9 ผอ.สพข.12 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1588 ลว.12มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 277,300 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1589 ลว.12มิ.ย.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพิ่มเติม) จำนวน 1,156,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1604 ลว.14มิ.ย.2562) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน จำนวน 2,071,900 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.10 ผอ.นครนายก ผอ.สพด.ชัยภูมิ ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.หนองคาย ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1606 ลว.14มิ.ย.2562) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1607 ลว.14มิ.ย.2562) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1621 ลว.18มิ.ย.2562 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพิ่มเติม) จำนวน 1,448,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1622 ลว.18มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 395,032 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1626 ลว.18มิ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) จำนวน 1,550 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1627 ลว.18มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 55,115 บาท งบลงทุน จำนวน 110,955 บาท (งบกลางกปร.) จำนวน 166,070 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1634 ลว.19มิ.ย.2562) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สพด.สระบุรี) ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1635 ลว.19มิ.ย.2562) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สพด.ปราจีนบุรี) ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1636 ลว.19มิ.ย.2562) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สพข.1 สพด.มุกดาหาร) ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพข.1 ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1637 ลว.19มิ.ย.2562) โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สลก.) จำนวน 141,050 บาท ให้ รธพ.วก. ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1638 ลว.19มิ.ย.2562) โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุนจำนวน 293,403 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1639 ลว.19มิ.ย.2562) โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน จำนวน 36,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1640 ลว.19มิ.ย.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,666,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1649 ลว.20มิ.ย.2562)งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น35,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฏร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1650 ลว.20มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 13,200 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1651 ลว.20มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน เพิ่มเติม) จำนวน 18,400 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1652 ลว.20มิ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวน 106,500 บาท ให้ รธพ.บร.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1653 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 800 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1657 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 1,960,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1658 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 3,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1659 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 6,800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1660 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 1,920,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1661 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 6,120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1662 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 2,815,953 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1663 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 720,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1665 ลว.20มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 10,395,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1672 ลว.21มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 300,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1673 ลว.21มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 55,135 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1674 ลว.21มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน3,427 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1675 ลว.21มิ.ย.2562) งบลงทุน และ งบดำเนินงาน จำนวน 2,233,960 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.8 ผอ.สพด.ลพบุรี ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณ 2562 (กษ 0803.04/1681 ลว.24มิ.ย.2562)งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯเพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1684 ลว.24มิ.ย.2562) โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็น งบลงทุน จำนวน 196,000 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1685 ลว.24มิ.ย.2562) งบลงทุน เป็น งบดำเนินงาน จำนวน 1,638,234 บาท ให้ ผอ.สพข.4 ผอ.สพข.8 ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1691 ลว.25มิ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวน 495,500 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1696 ลว.25มิ.ย.2562) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 26,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1697 ลว.25มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.ระยอง) จำนวน 30,000 บาท ให้ รธพ.ปก. ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1698 ลว.25มิ.ย.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 2,781,901 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1703 ลว.26มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 8,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1705 ลว.26มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 1,919,856 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1707 ลว.26มิ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) จำนวน 25,630 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1709 ลว.26มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 110,000 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1710 ลว.26มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 300,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1715 ลว.27มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 9,750 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1720 ลว.27มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.ระยอง) จำนวน 25,000 บาท ให้ รธพ.ปก. ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1730 ลว.28มิ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 70,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/1731 ลว.28มิ.ย.2562) งบลงทุน จำนวน 1,700,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce