ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5790504 ต่อ 1334 , 1365

Emil : Fid_6@ldd.go.th
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce