เกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบต่างๆ กำหนดระเบียบ จัดทำคู่มือ พัฒนางานเทคโนโลยี

ทางด้านการเงิน การคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหาร งานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ศึกษาวิเคราะห์ จัดวางระบบควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และระบบบริหารงานคลังและพัสดุของกรม

  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐานการจัดทำคู่มือ และหลักเกณฑ์การบริหารงานการคลัง และพัสดุของกรม
  พัฒนาและวางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

  ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce