เกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

      กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบต่างๆ จัดทำคู่มือ พัฒนางานเทคโนโลยีทางด้านการเงิน การคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)


หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานกองคลังโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ตรวจสอบ และจัดทำการขอเบิกในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ติดตามและจัดทำรายงานควบคุมภายในของกองคลัง และสรุปในภาพรวมของกรม
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองคลัง
ตรวจสอบรายงานการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce