นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)

 
นางสาวอโนชา อนุเสถียร นางสรัญญา ขำเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 
นายถิรายุทธ์   จงปรีเปรม ว่าที่ ร้อยตรีพีรวิชญ์ หาระมี 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce