หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

นางสาวพรวิภา เอนกสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)

 
นางสาวอโนชา อนุเสถียร สิบเอก อนวัช ฉายสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 
นายถิรายุทธ์ จงปรีเปรม ว่าที่ ร้อยตรีพีรวิชญ์ หาระมี 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce