การส่งมอบงานในหน้าที่

ระเบียบและวิธีปฏิบัติ

การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS Web Online ที่ กค 0409.3/ว 301 ลงวันที่ 2 กันยายน 2554
คู่มือกระบวนการบันทึกรายการผ่าน Web Online
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online ที่ กค 0409.3/ว253 ลว 29 กรกฎาคม 2554
การล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online ที่ กค. 0423.3/ว 181 ลว. 27 พ.ค. 53
การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online
วิธีการตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS (Upload Excel Form) ผ่าน Web Online ที่ กค 0409.3/ว 66 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

แบบฟอร์ม

ตัวอย่าง
บส04
บส01-1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บส01 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce