คณะกรรมการและคณะทำงานฯ

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 673/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 627/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1234/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 999/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1378/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1034/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน
รายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2554
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1307/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน
รายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2552
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 891/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce