กฏ ระเบียบ การควบคุมภายใน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (กค.0409.3/ว.105)
เอกสารบรรยาย เรื่อง การควบคุมภายใน
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค.0409.2/ว.589 ลว. 27 ธันวาคม 2562)
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (ที่ กค.0409.3/ว.540 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563)

หนังสือเวียน

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการรับเงินและด้านการจ่ายเงิน (ที่ กษ.0803.02/847 ลว. 28 สิงหาคม 2566)

แนวทางการควบคุมภายใน

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce