แนวทางระบบควบคุมภายใน

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 2555
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2554
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2553
ระบบการควบคุมภายใน กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ตุลาคม 2545
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานารควบคุมภายใน พ.ศ.2544
รายงานการควบคุมภายในปี 2552 กรมพัฒนาที่ดิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce