รายงานควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 6 เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555
รายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 6 เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (แบบ ปอ.3)
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 6 เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554
รายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2553
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 6 เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (แบบ ปอ.3)
รายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2552
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce