หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลัง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารกรม
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือและสวัสดิการต่าง ๆ
เป็นศูนย์ประสานให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังให้แก่หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce