หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ)

นางสาวรัตนาภร แสงเย็น นางสาวรุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนงลักษณ์ หนองกุ่ม นางสาวสุจิณณา ภู่จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวณีรญา รุ่งแจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce