ค่าเช่าบ้านราชการ

การกำหนดสถานบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5ว 99 ลว.24 มิ.ย. 2548)
พระ ราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่า เช่าบ้านช้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฏิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ.2553
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระ ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5ว 112 ลว.17 มี.ค. 2548)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3ว 106 ลว.23 ก.ย. 2551)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce