ค่าเช่าบ้านราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2556
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระ ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ.2553


หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5ว 112 ลว.17 มี.ค. 2548)
การกำหนดสถานบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5ว 99 ลว.24 มิ.ย. 2548)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3ว 106 ลว.23 ก.ย. 2551)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560)
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว34 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561)

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce