สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 371 ลว 22 กันยายน 2560)
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว 12 มกราคม พ.ศ. 2561)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce