สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับ 2) พ.ศ. 2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
หลักเกณฑ์กระทรวงการการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว76 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ด่วนที่สุด ที่ กค 0417ว.77 15 ก.พ. 2548)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว.177 ลว.24 พฤศจิกายน 2549)
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม) (ที่ กค.0422.2/ว.188 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2551)
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) (ที่ กค 0422.2/ว.362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.76 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเกณฑ์การพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.447 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโควิด 19

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว102 ลว 20 มีนาคม 2563) ยกเลิก
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคลลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว130 ลว 3 เมษายน 2563) ยกเลิก
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว565 ลว 30 พฤศจิกายน 2563) ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3) (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว471 ลว 8 กรกฎาคม 2564) ยกเลิก
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว694 ลว 6 สิงหาคม 2564 ยกเลิก
 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษากรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1292  ลว 29 ธันวาคม 2564) ยกเลิก
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce