หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.76 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเกณฑ์การพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.447 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)
 การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน ด้วยเหตุฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว217 ลว 12 เมษายน 2566)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce