หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว33 ลว 19 มกราคม 2561)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว423 ลว 20 กันยายน 2561)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว84 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2562)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว339 ลว 12 กรกฎาคม 2562)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว531 ลว 12 พฤศจิกายน 2562)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว279 ลว 19 มิถุนายน2563)

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 ลว 17 กันยายน 2563)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว588 ลว 9 ธันวาคม 2563)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว1287 ลว 28 ธันวาคม 2564)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว693 ลว 28 มิถุนายน 2565)
 ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหรือกลุ่มโรคซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว1208 ลว 28 กันยายน 2565)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว1342 ลว 27 ตุลาคม 2565)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว1551 ลว 20 ธันวาคม 2565)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว62 ลว 26 มกราคม 2566)
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว405 ลว 13 กรกฎาคม 2566)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce