ตรวจสุขภาพประจำปี

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ด่วนที่สุด ที่ กค 0417ว.77 15 ก.พ. 2548)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว.177 ลว.24 พฤศจิกายน 2549)
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม) (ที่ กค.0422.2/ว.188 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2551)
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) (ที่ กค 0422.2/ว.362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce