สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโควิด 19

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว102 ลว 20 มีนาคม 2563) ยกเลิก
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคลลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว130 ลว 3 เมษายน 2563) ยกเลิก
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว565 ลว 30 พฤศจิกายน 2563) ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3) (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว471 ลว 8 กรกฎาคม 2564) ยกเลิก
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว694 ลว 6 สิงหาคม 2564 ยกเลิก
 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษากรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1292  ลว 29 ธันวาคม 2564) ยกเลิก
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce