สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโควิด 19

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว102 ลว 20 มีนาคม 2563) ยกเลิก
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคลลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว130 ลว 3 เมษายน 2563) ยกเลิก
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว565 ลว 30 พฤศจิกายน 2563) ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3) (ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว471 ลว 8 กรกฎาคม 2564) ยกเลิก
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว694 ลว 6 สิงหาคม 2564 ยกเลิก
 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษากรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1292  ลว 29 ธันวาคม 2564) ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และอัตราประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว157 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2565)
 การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีแยกกักตัวที่บ้าน (Self Isolution)  (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว191 ลว 10 มีนาคม  2565)
 แนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว203 ลว 15 มีนาคม  2565)
 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว213 ลว 16 มีนาคม 2565)
 แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้าสู่การโรคประจำถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว540 ลว 8 มิถุนายน 2565)
 หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว805 ลว 12 กรกฎาคม 2565)
 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1095 ลว 5 กันยายน 2565)
 กำหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  (ฉบับที่2) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1238 ลว 4 ตุลาคม 2565)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce