ค่ารักษาพยาบาลกรณีอื่นๆ

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

 การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย (ที่ กค 0422.2/ว111 ลว 24 กันยายน 2555)
 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.263 ลว 18 กรกฎาคม 2560)
 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ กค 0416.4/ว.480 ลว 19 ธันวาคม 2560)
 การปรับปรุงหัตถการและข้อบงชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (ด่วนที่สุด 0416.4/ว1293 ลว 29 ธันวาคม 2564)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce