ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4ว 21 ลว. 22 มี.ค. 2554)
ซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ที่ประเทศไอซ์แลนด์ (ที่ กค 0406.4ว 147 ลว.12 เม.ย. 2553)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ที่ กค 0406.4ว 138 ลว.12 เม.ย. 2553)
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 (ลว.23 ก.ย. 2553)
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (11 เม.ย. 2554)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 (วันที่ 11 พ.ย 2524)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2535 (วันที่ 30 มี.ค 2535)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4ว 5 ลว. 31 ม.ค. 2554)
หลักเกณฑ์ การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6ว 42 ลว.26 ก.ค. 2550)
อัตรา ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce