ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 (ลว.23 ก.ย. 2553)
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 (วันที่ 11 พ.ย 2524)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2535 (วันที่ 30 มี.ค 2535)

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (11 เม.ย. 2554)

 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง


หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์ การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6ว 42 ลว.26 ก.ค. 2550)
อัตรา ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ที่ กค 0406.4ว 138 ลว.12 เม.ย. 2553)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ที่ประเทศไอซ์แลนด์ (ที่ กค 0406.4ว 147 ลว.12 เม.ย. 2553)
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4ว 5 ลว. 31 ม.ค. 2554)
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4ว 21 ลว. 22 มี.ค. 2554)
 การหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีการปฏิบัติ กรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลว. 22 ธค. 2559)

 

 

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce