ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (ที่ กค 0409.6ว.95 ลว. 2 ต.ค.2549)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ที่ กค 0406.4ว.485 ลว. 25 ธ.ค.2552)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน

ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและการประชุมราชการ

หนังสือเวียน

การเบิกค่าลงทะเบียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7ว.51 ลว. 18 มี.ค. 2548)
รายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3ว.85 ลว. 30 พ.ค. 2548)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม (ที่ กค 0409.6ว.392 ลว. 3 ต.ค. 2548)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและ เบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ที่ กค 0409.6ว.399 ลว. 15 พ.ย. 2550)
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว.119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561)

 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว395)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce