ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน  เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและการประชุมราชการ

การเบิกค่าลงทะเบียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7ว 51 ลว. 18 มี.ค. 2548)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม (ที่ กค 0409.6ว 392 ลว. 3 ต.ค. 2548)
ซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและ เบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ที่ กค 0409.6ว 399 ลว. 15 พ.ย. 2550)
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ที่ กค 0406.4ว 485 ลว. 25 ธ.ค.2552)
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ.2549 (ที่ กค 0409.6ว 95 ลว. 2 ต.ค.2549)5
รายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3ว 85 ลว. 30 พ.ค. 2548)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce