ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี (ที่ กค 0406.6ว 218 ลว. 29 มิ.ย. 2553)
 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4ว 121 ลว. 29 พ.ย. 2553)
 การ ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่ พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3ว 113 ลว. 27 ต.ค. 2553)
 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4ว 322 ลว. 4 ก.ย. 2553)
 รายการ ค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4ว 96 ลว. 16 ก.ย. 2553)
 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ (ที่ กค 0406.3ว 126 ลว. 5 เม.ย. 2553)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce