ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.322 ลว. 4 ก.ย. 2553)

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี (ที่ กค 0406.6/ว.218 ลว. 29 มิ.ย. 2553)
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.96 ลว. 16 ก.ย. 2553)
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.121 ลว. 29 พ.ย. 2553)

หนังสือซ้อมความเข้าใจ

 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม            

     การจัดงาน และการประชุมของหนี่วยงานภาครัฐ (กษ 0803.07/164 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce