แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร
       - แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
       - แบบฟอร์มแจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาสำหรับบุตร (แบบ 7219)
       - แบบฟอร์มตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศีกษาสำหรับบุตร (แบบ 7220)
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
       - แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
       - แบบฟอร์มใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล (แบบ 7135)
       - แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7129)
       - แบบฟอร์มหนังสือแจ้งใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7132)
       - แบบฟอร์มหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7133)

แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
       - แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
       - แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
       - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
แบบฟอร์มค่าทำการนอกเวลาราชการ
       - แบบฟอร์มบัญชีลงนามมาทำงานของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ
       - แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
แบบฟอร์มใบรับเงิน
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ
แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบุคคลภายนอก 
 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน)
 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)                                                                       

แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ

       - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (แบบ ดท.01)
       - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย (แบบ ดท.02)
       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 1
       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 1 (เพิ่มเติม .word)
       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 2
       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 2 (เพิ่มเติม .excel)
       - เอกสารแนบ 1,2
       - บัญชีแสดงการใช้น้ำมัน
       - แบบสรุปค่าใช้จ่าย
       - แบบสรุปค่าใช้จ่าย(บัตรเครดิต)
       - แบบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเครดิต
แบบฟอร์มระเบียบรถราชการ
       - ประเภทรถประจำตำแหน่ง
       - ประเภทรถส่วนกลาง
       - ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
       - บันทึกการใช้รถ
       - ประวัติการใช้รถ
       - รายงานอุบัติเหตุ


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce