แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มค่าการศึกษา

       - แบบฟอร์มค่าการศึกษา (แบบ 7223)

       - แบบ 7120 (แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาสำหรับบุตร)

       - แบบ 7121 (ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศีกษาสำหรับบุตร)

  แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล 

      - แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

      - แบบฟอร์มใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล

      - แบบฟอร์มคำขอรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

      - แบบ 7219 (การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล)

      - แบบ 7220 (ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล)

  แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 
       - แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

       - แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)

       - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

  แบบฟอร์มการสำรวจข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
       - เอกสารหมายเลข1 และ2

       - เอกสารหมายเลข3

  แบบฟอร์มค่าทำการนอกเวลาราชการ 
       - แบบฟอร์มบัญชีลงนามมาทำงานของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ

       - แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

  แบบฟอร์มใบรับเงิน

  แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน

  แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

  แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

  แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ

  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบุคคลภายนอก

  แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ 

       - ขออนุมัติเดินทาง

       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่1

       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่1 (เพิ่มเติม .word)

       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 2

       - แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 2 (เพิ่มเติม .excel)

       - เอกสารแนบ 1,2

       - บัญชีแสดงการใช้น้ำมัน

      - แบบสรุปค่าใช้จ่าย 

      - แบบสรุปค่าใช้จ่าย(บัตรเครดิต) 

      - แบบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเครดิต 

  แบบฟอร์มระเบียบรถราชการ

       - ประเภทรถประจำตำแหน่ง

       - ประเภทรถส่วนกลาง

       - ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

       - บันทึกการใช้รถ

       - ประวัติการใช้รถ

       - รายงานอุบัติเหตุ

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce