การจัดการความรู้ KM

สกัดความรู้ในหน่วยงาน

กระบวนการจ่ายเงิน
ระบบการจ่ายเงิน
เงินยืมทดรองราชการ
การจ่ายตรงเงินเดือนและบำเหน็จ-บำนาญ

ผลงานวิชาการในหน่วยงาน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของกรมพัฒนาที่ดิน
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เอกสารประกอบการประเมินผลงาน เรื่อง การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
เอกสารประกอบการประเมินผลงาน เรื่อง การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินผ่านระบบ e-saraban
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการยานพาหนะ
คู่มือการบันทึก GFMIS

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce