ข้อมูลการบริการ ของกองคลัง


  กฏหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง

  กฏหมายเกี่ยวกับงบประมาณ

  กฏหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  กฏหมายและรัเบียบที่เกี่ยวข้องขั้นตอนการชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเบาะแสการทุจริต ของกองคลัง


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce