FAQ

1. กรณีจำนวนเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ แต่หน่วยงานทำ ขจ.05 จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ จะแก้ไขอย่างไร
ตอบ หน่วยงาน ต้องทำเอกสาร บช0.01 ประเภท JR เพื่อปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
2.กรณีบันทึกรับเงินเป็นบัญชีเงินประกันสัญญา แต่ตอนถอนคืนบันทึกบัญชีถอนจากบัญชีเงินรับฝากอื่นจะแก้ไขอย่างไร
ตอบ หน่วยงาน ต้องทำเอกสาร บช0.01 ประเภท JV เพื่อปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
3.กรณีการลงวันที่ในเอกสาร BD / R6 /BE ต้องลงอย่างไร
ตอบ 1.วันที่ในเอกสาร BD คือ วันที่ตามใบเสร็จรับเงิน 2.วันที่ในเอกสาร R6 คือ วันที่ตามใบ PAY IN 3.วันที่ในเอกสาร BE คือ วันที่หลัง R6 หนึ่งวัน
4.กรณีต้องการทำเอกสารขอเบิก (ขบ.02) หลายรหัสงบประมาณ โดยเอกสารชุดเดียวกันสามารถทำได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำได้เฉพาะการตั้งเบิกลูกหนี้ ในงบลงทุนเท่านั้น
 5.การทำเอกสารปรับปรุงรายการ (JV) ใส่รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม และแหล่งของเงิน อย่างไร
ตอบ -รหัสงบประมาณ คือ 07008
       - รหัสกิจกรรม คือ P พื้นที่
       - แหล่งของเงิน คือ xx31000 (xx คือ 2 หลักท้าย ปี ค.ศ.)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce