การพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

  รอบการประเมินที่ 1

      หมวดที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการ
  - รายงานการอบรม เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
          - รายงานการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลและการนำเสนอในรูปแบบ Visualization

          รายงานการอบรม เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
          รายงานการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
          - รายงานการอบรม เรื่อง ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          รายงานการอบรม เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
         
        หมวดที่ 2 : ด้านการเงินการคลัง
    - รายงานการอบรม เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
          - รายงานการอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          รายงานการอบรม เรื่อง การปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ
          รายงานการอบรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

   

  รอบการประเมินที่ 2

       หมวดที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการ
          - รายงานการอบรมหลักสูตร เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม
          - รายงานโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
          - รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้บริหาร
          - รายงานการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        หมวดที่ 2 : ด้านการเงินการคลัง
          - รายงานการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในส่วนกลาง
          - รายงานการอบรม เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS.
          - รายงานการอบรม เรื่อง การประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
          - รายงานการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งเเต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562
          - รายงานการอบรม เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS.
          - รายงานการอบรม เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ
          - รายงานการอบรมหลักสูตร เรื่อง ส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณ

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce