ปีงบประมาณ 2563

  รอบการประเมินที่ 1

      หมวดที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการ
         - รายงานการอบรม เรื่อง สรุปการอบรม DIY หน้ากากอนามัย
         - รายงานการอบรม เรื่อง รายงานผลการอบรม มวพ. รุ่นที่ 7

      หมวดที่ 2 : ด้านการเงินการคลัง
  
   

  รอบการประเมินที่ 2

      หมวดที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการ


      หมวดที่ 2 : ด้านการเงินการคลัง


 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce