หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


นางธนภร ฉิมพัด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์)


นายพิทักษ์ ใจอารีย์ นางสาววิภา เอี่ยมพรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวนุชศรา ชูพันธุ์ นายนพดล ธนสินชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นางมาเรียม บัวเอี่ยม นางสิรินาถ นิลเขียว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอรพิน ภิรมย์ นางสาวชุติมา ราชาตัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce