นางธนภร ฉิมพัด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์)


นายพิทักษ์ ใจอารี นางสาวนุชศรา ชูพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายนพดล ธนสินชัย นางมาเรียม บัวเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสิรินาถ นิลเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce