น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง

ที่ กษ.0801/66 ลว.13 ม.ค.2565 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0800.04/464 ลว.7 ต.ค.2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ กษ 0201.06/1187 ลว.6 ก.พ.2563 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10
ที่ พน 0406/ว 29 ลว.28 ม.ค.2563 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10
ที่ กค 0409.3/ว 20 ลว.16 มี.ค.2549 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลว.9 เม.ย.2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลว.24 พ.ย.2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

บัตรเครดิตน้ำมัน

ที่ กค 0403.2/ว 23 ลว.13 ม.ค. 65 เรื่อง คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ( Fleet Card ) ( ฉบับปรับปรุง )
ที่ กค 0403.2/ว 500 ลว.9 พ.ย.2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
ที่ กค 0407.2/ว 46 ลว.20 พ.ค.2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ
ที่ กค 0405.2/ว 89 ลว.18 ธ.ค.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce