ที่ป่าสงวน 2

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ที่เคยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่

จำนวน 12 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 20 แปลง
ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 หน่วยงาน จำนวน 12 แปลง
1. สพด.เชียงใหม่ (4 แปลง) 2. สพข.7 น่าน (2 แปลง) 3. สพด.น่าน (4 แปลง)
4. สพด.แพร่ (1 แปลง) 5. สพด.สุราษฏร์ธานี (1 แปลง)

หมดอายุแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการใช้พื้นที่ จำนวน 7 หน่วยงาน จำนวน 8 แปลง
1. สพด.เชียงใหม่ (1 แปลง ) 2. สพด.เชียงราย (1 แปลง) 3. สพด.ลำพูน (1 แปลง) 4. สพด.แม่ฮ่องสอน (1 แปลง)
5. สพด.พะเยา (2 แปลง) 7. สพข.10 ราชบุรี (1 แปลง) 8. สพด.พังงา (1 แปลง)

ต่ออายุการใช้พื้นที่แล้ว จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวน 1 แปลง

       - สพด.เลย ( 1 แปลง )
       - สพด.แม่ฮองสอน ( อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย )

ยื่นขออนุญาตใหม่ (ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

จำนวน 44 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 87 แปลง
ยื่นแบบ ป.ส.17 (ป่าสงวน) จำนวน 9 หน่วยงาน จำนวน 40 แปลง ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1.สพด.แพร่ (10 แปลง)* 2.สพด.พะเยา (20 แปลง) 3.สพด.เชียงราย (1 แปลง) ( ที่ สปก. )
4.สพด.แม่ฮ่องสอน (4 แปลง) 5. สพด.เลย** (1 แปลง) 6. สพด.ชัยภูมิ (1 แปลง)
7. สพด.เพชรบูรณ์ (1 แปลง) 8.สพด.กระบี่ (1 แปลง) 9.สพข.12 สงขลา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.ส.20 (เพื่อจัดที่ดินให้ราษฏร์มีที่ทำกินฯ) จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง ( ** เอกสารครบแล้ว )
1. ศ.หนองพลับ (1 แปลง) 2. สพข.5 ( หน่วยงานย่อย )

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่ป่าไม้ถาวร) จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 13 แปลง ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1.สพด.แพร่ (10 แปลง)* 2.ศ.ชัยพัฒนา (2 แปลง) 3.สพด.พังงา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์) จำนวน 31 หน่วยงาน จำนวน 33 แปลง (โดยไม่รวมหน่วยงานที่ยื่นเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สพด.พิจิตร และ สพด.ฉะเชิงเทรา) ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1.สพด.สิงห์บุรี 2.สพด.ชัยนาท 3. สพด.สุพรรณบุรี 4.สพข.2 ชลบุรี**
5. สพด.ตราด 6. สพด.ปราจีนบุรี 7. สพข.3 นครราชสีมา 8. สพด.บุรีรัมย์
9. สพด.สุรินทร์ 10.สพด.อำนาจเจริญ 11.สพด.มุกดาหาร 12. สพข.5 ขอนแก่น
13. สพด.หนองบัวลำภู 14. สพด.อุดรธานี 15. สพด.หนองคาย 16. สพด.มหาสารคาม
17. สพด.กาฬสินธุ์ 18. สพด.สกลนคร* 19. สพด.บึงกาฬ 20.สพด.น่าน
21. สพด.พิษณุโลก 22. สพด.อุตรดิตถ์ 23. สพด.อุทัยธานี 24. สพด.สุโขทัย
25. สพด.นครศรีธรรมราช 26.สพด.ระนอง 27.สพด.สงขลา 28.สพด.ตรัง
29. สพด.พัทลุง (2 แปลง) 30.สพด.ปัตตานี 31. สพด.นราธิวาส

หน่วยงานที่ขอยกเลิกคำร้องขออนุญาติใช้พื้นที่ป่าไม้
       - สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ( ป.ส.17 ) , ( ป.84-1 )
       - สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร

ยื่นขออนุญาตใหม่เพิ่มเติม ( ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 )

จำนวน 3 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 3 แปลง
ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ( ที่ ปส.17 ) ( ป่าสงวน ) จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวน 1 แปลง
1. สพด.ชุมพร

ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ( ป.ส.84-1 ) ( ที่สาธารณประโยชน์ ) จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง
1. สพด.พิจิตร 2. สพด.ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ *หน่วยงาน ที่ สปก. แต่ไม่ได้ยื่นแบบกับกรมป่าไม้ จำนวน 3 หน่วยงาน
1. สพด.แม่ฮ่องสอน* 2. สพด.พะเยา* 3. สพด.อุตรดิตถ์ *

แบบฟอร์ม

แบบ ป.ส.17 คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ม.13/1)
       - ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.ส.17 (ที่ป่าสงวนแห่งชาติ)
แบบ ป.84-1 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามม.54 แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่สาธารณประโยชน์ หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)
       - ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์)
แบบฟอร์มบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร
       - ต.ย.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฏร (ต.ย.สพด.สุพรรณบุรี)

ตัวอย่าง

ต.ย.การส่งสำเนาแบบที่ยื่นฯ เขตป่าฯ กลับมากองคลัง ( รอบแรก )
ต.ย.การส่งสำเนาแบบที่ยื่นฯ เขตป่าฯ กลับมากองคลัง ( รอบสอง )
ต.ย. การส่งเอกสารที่สาธารณประโยชน์ ( สพข.2 ) (ข้อ 1,5,6,และ 8 - 13 )
       - รายละเอียดของหน่วยงาน ( ข้อ 9 )
       - บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร ( ข้อ 10 )
       - ความเห็นของสภาท้องถิ่น ( ข้อ 12 )
ต.ย. การส่งเอกสารเพิ่มเติมที่สาธารณประโยชน์ ( สพด.สุพรรณบุรี ) (ข้อ 5,6,และ 8-12 )
       - รายละเอียดของหน่วยงาน( ข้อ 9 )
       - บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร ( ข้อ 10 )
       - ความเห็นของสภาท้องถิ่น( ข้อ 12 )
ต.ย.การขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯ (กรณีเนื้อที่มากกว่ายี่สิบไร่) เฉพาะที่ป่าสงวนฯ ( ป.ส.17 , ป.20 )
       - สพข.5 ( หน่วยงานย่อย กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด )
       - สพข.10
       - ต.ย.ร่างบันทึกเสนอกรม ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯ
ต.ย.ภาพถ่ายทางอากาศ (ให้ตีกรอบเนื้อที่ให้ชัดเจน)
ต.ย.การมอบอำนาจจากส่วนกลาง (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย. ส่งคืนที่ป่าสงวน ( สพด.ฉะเชิงเทรา )

เนื้อหาบรรยาย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 (จากส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ สำนักการอนุญาต)
       - สรุปแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของโครงการหลวง
       - ตัวอย่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
       - Flowchart การปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการของ ศพล.

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (มาตรา13/1)
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ม้ติม และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของโครงการหลวง
       - ตัวอย่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
       - Flowchart การปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการของ ศพล.

หนังสือเวียนส่งภายนอกหน่วยงาน

ที่ กษ 0801/896 ลว. 17 พ.ย. 64 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0801/305 ลว. 25 มี.ค. 64 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63

หนังสือเวียนภายในกรม

ที่ กษ 0803.08/485 ลว.16 ส.ค.2565 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการขออนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0803.08/696 ลว.1 ก.ค..2564 เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ( แจ้งหน่วยงานยื่นเพิ่มเติม )
ที่ กษ 0801.02/604 ลว.21 มิ.ย.2564 เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
(จากกลุ่มนิติกร สลก. แจ้งเวียน )

ที่ กษ 0803.08/1907 ลว.28 ธ.ค.63 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0806/3928 ลว.18 ธ.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0801.02/694 ลว.9 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

หนังสือเวียนกรมป่าไม้

ที่ ทส 1602.42/8486 ลว. 18 พ.ค. 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563

ที่ ทส 1602.42/18524 ลว.16 ก.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/14209 ลว.15 ก.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/919 ลว.15 เม.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.3/4537 ลว.19 มี.ค. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

หนังสือเวียนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ กษ 0201.06/ว 5356 ลว.17 ส.ค.2565 เรือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ที่ ชน 0014.3/2022 ลว.24 พ.ย.2563 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (ที่สาธารณประโยชน์หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)
ที่ นร 0505/ว296 ลว.25 มิ.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2663 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ นร 0506/ว21 ลว.1 ก.พ. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce