ขออนุญาตป่าไม้ 2

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ที่เคยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่

จำนวน 12 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 20 แปลง
ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 หน่วยงาน จำนวน 12 แปลง
1. สพด.เชียงใหม่ (4 แปลง) 2. สพข.7 น่าน (2 แปลง) 3. สพด.น่าน (4 แปลง)
4. สพด.แพร่ (1 แปลง) 5. สพด.สุราษฏร์ธานี (1 แปลง)

หมดอายุแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการใช้พื้นที่ จำนวน 6 หน่วยงาน จำนวน 9 แปลง
1. สพด.เชียงใหม่ (1 แปลง ) 2. สพด.เชียงราย (1 แปลง) 3. สพด.ลำพูน (1 แปลง) 4. สพด.แม่ฮ่องสอน (1 แปลง)
5. สพด.พะเยา (2 แปลง) 7. สพด.เลย 8. สพข.10 ราชบุรี (1 แปลง) 9. สพด.พังงา (1 แปลง)

ต่ออายุการใช้พื้นที่แล้ว จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

       - สพด.เลย ( 1 แปลง ) ( ตั้งแต่ 26 เม.ย.2565 - 25 เม.ย. 2595 )
       - สพด.แม่ฮองสอน( 1 แปลง ) ( จนกว่าจะหมดความจำเป็น )

ยื่นขออนุญาตใหม่ (ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

จำนวน 44 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 87 แปลง
ยื่นแบบ ป.ส.17 (ป่าสงวน) จำนวน 9 หน่วยงาน จำนวน 40 แปลง ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1. สพด.แพร่ (10 แปลง) * 2. สพด.พะเยา (20 แปลง) 3. สพด.เชียงราย (1 แปลง) ( ที่ สปก. )
4. สพด.แม่ฮ่องสอน (4 แปลง) 5. สพด.เลย (1 แปลง) 6. สพด.ชัยภูมิ (1 แปลง)
7. สพด.เพชรบูรณ์ (1 แปลง) 8. สพด.กระบี่ (1 แปลง) 9. สพข.12 สงขลา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.ส.20 (เพื่อจัดที่ดินให้ราษฏร์มีที่ทำกินฯ) จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง ( ** เอกสารครบแล้ว )
1. ศ.หนองพลับ (1 แปลง) 2. สพข.5 ( หน่วยงานย่อย )

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่ป่าไม้ถาวร) จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 13 แปลง ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1. สพด.แพร่ (10 แปลง) * 2. ศ.ชัยพัฒนา (2 แปลง) 3. สพด.พังงา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์) จำนวน 31 หน่วยงาน จำนวน 33 แปลง (โดยไม่รวมหน่วยงานที่ยื่นเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สพด.พิจิตร และ สพด.ฉะเชิงเทรา) ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1. สพด.สิงห์บุรี 2. สพด.ชัยนาท 3. สพด.สุพรรณบุรี 4. สพข.2 ชลบุรี
5. สพด.ตราด 6. สพด.ปราจีนบุรี 7. สพข.3 นครราชสีมา 8. สพด.บุรีรัมย์
9. สพด.สุรินทร์ 10. สพด.อำนาจเจริญ 11. สพด.มุกดาหาร 12. สพข.5 ขอนแก่น
13. สพด.หนองบัวลำภู 14. สพด.อุดรธานี 15. สพด.หนองคาย 16. สพด.มหาสารคาม
17. สพด.กาฬสินธุ์ 18. สพด.สกลนคร 19. สพด.บึงกาฬ 20. สพด.น่าน
21. สพด.พิษณุโลก 22. สพด.อุตรดิตถ์ 23. สพด.อุทัยธานี 24. สพด.สุโขทัย
25. สพด.นครศรีธรรมราช 26. สพด.ระนอง 27. สพด.สงขลา 28. สพด.ตรัง
29. สพด.พัทลุง (2 แปลง) 30. สพด.ปัตตานี 31. สพด.นราธิวาส

หน่วยงานที่ขอยกเลิกคำร้องขออนุญาติใช้พื้นที่ป่าไม้
       - สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ( ป.ส.17 ) , ( ป.84-1 )
       - สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ( ที่ราชพัสดุ )
       - สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ( ที่ สปก. )

หน่วยงานที่ป่าไม้เรียกชำระค่าปลูก/ป่าบำรุงป่าฯ
       - สพด.ปัตตานี( ที่สาธารณประโยชน์ )
       - สพด.ชัยนาท ( ที่สาธารณประโยชน์ )
       - สพด.เลย ( ที่ป่าสงวน )
       - สพด.แม่ฮองสอน( ปลูกป่าทดแทน )

ยื่นขออนุญาตใหม่เพิ่มเติม ( ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 )

จำนวน 3 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 3 แปลง
ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ( ที่ ปส.17 ) ( ป่าสงวน ) จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวน 1 แปลง
1. สพด.ชุมพร *

ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ( ป.ส.84-1 ) ( ที่สาธารณประโยชน์ ) จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง
1. สพด.พิจิตร 2. สพด.ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ *หน่วยงาน ที่ สปก. แต่ไม่ได้ยื่นแบบกับกรมป่าไม้ จำนวน 3 หน่วยงาน
1. สพด.แม่ฮ่องสอน* 2. สพด.พะเยา* 3. สพด.อุตรดิตถ์ *

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce