ที่สาธารณประโยชน์

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
       - เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ โดยให้เผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับการสืบค้นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
          1). ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
          2). หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
          3). เอกสารพิกัดและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์
          4). เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ที่สาธารณประโยชน์ (นสล.)ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

1. สพด.สิงห์บุรี 2. สพด.ชัยนาท 3. สพด.สุพรรณบุรี 4. สพข.2 5. สพด.ตราด
6. สพด.ปราจีนบุรี 7. สพข.3 8. สพด.บุรีรัมย์ 9. สพด.สุรินทร์ 10. สพด.อำนาจเจริญ
11. สพด.มุกดาหาร 12. สพด.สพข.5 13. สพด.สพข.5 (หน่วยย่อย) 14. สพด.ขอนแก่น 15. สพด.หนองบัวลำภู
16. สพด.อุดรธานี 17. สพด.หนองคาย 18. สพด.มหาสารคาม 19. สพด.กาฬสินธุ์ 20. สพด.สกลนคร
21. สพด.บึงกาฬ 22. สพด.น่าน 23. สพด.พิษณุโลก 24. สพด.อุตรดิตถ์ 25. สพด.พิจิตร
26. สพด.อุทัยธานี 27. สพด.สุโขทัย 28. ศ.ชัยพัฒนาฯ 29. สพด.นครศรีธรรมราช 30. สพด.ระนอง
31. สพด.สงขลา 32. สพด.ตรัง 33. สพด.พัทลุง 34. สพด.ปัตตานี 35. สพด.นราธิวาส

การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน)
สรุปขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
ตัวอย่างขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (จากเว็บไซต์กรมที่ดิน)

ตัวอย่าง

สพด.สุพรรณบุรี (ต.ย.การขอรังวัดที่ดิน)
สพข.3 (นครราชสีมา)
       - หนังสือการขอถอนสภาพและขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
       - สำเนาหนังสือสำคัญที่หลวงและแผนที่
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ
       - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
       - รายงานการประชุมประชาคม
       - รูปถ่ายรอบแปลงที่ดิน
       - สำเนาต้นร่างแผนที่รายการรังวัด
สพด.ตราด (ดำเนินการถอนสภาพฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ)
       - การถอนสภาพที่ดินเรียบร้อยแล้ว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
       - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
       - การขอรังวัดที่ดินออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวง

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0801.02/992 ลว. 13 พ.ย.45 เรื่องโครงการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce