ที่สาธารณประโยชน์

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
          1). ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
          2). หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)
          3). เอกสารพิกัดและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์
          4). เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ที่สาธารณประโยชน์ (นสล.)ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

จำนวน 33 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 35 แปลง
สพข.1 จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 3 แปลง
1. สพด.สิงห์บุรี 2. สพด.ชัยนาท 3. สพด.สุพรรณบุรี


สพข.2 จำนวน 4 หน่วยงาน จำนวน 4 แปลง

1. สพข.2 ชลบุรี 2. สพด.ตราด 3. สพด.ฉะเชิงเทรา 4. สพด.ปราจีนบุรี


สพข.3 จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 3 แปลง

1. สพข.3 นครราชสีมา 2. สพด.บุรีรัมย์ 3. สพด.สุรินทร์


สพข.4 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.อำนาจเจริญ 2. สพด.มุกดาหาร


สพข.5 จำนวน 9 หน่วยงาน จำนวน 10 แปลง

1. สพข.5 ขอนแก่น (2 แปลง) 2. สพด.ขอนแก่น 3. สพด.อุดรธานี 4. สพด.หนองคาย 5. สพด.มหาสารคาม
6. สพด.กาฬสินธุ์ 7. สพด.สกลนคร 8. สพด.หนองบัวลำภู 9. สพด.บึงกาฬ


สพข.6 ไม่มีที่สาธารณประโยชน์

สพข.7 จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวน 1 แปลง

1. สพด.น่าน


สพข.8 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.พิษณุโลก 2. สพด.พิจิตร


สพข.9 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.อุทัยธานี 2. สพด.สุโขทัย


สพข.10 ไม่มีที่สาธารณประโยชน์

สพข.11 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.นครศรีธรรมราช 2. สพด.ระนอง


สพข.12 จำนวน 5 หน่วยงาน จำนวน 6 แปลง

1. สพด.สงขลา 2. สพด.พัทลุง (2 แปลง) 3. สพด.ตรัง 4. สพด.นราธิวาส 5. สพด.ปัตตานีการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน)
สรุปขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
ตัวอย่างขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (จากเว็บไซต์กรมที่ดิน)
ตัวอย่างการขอใบมอบอำนาจดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

ตัวอย่าง

สพด.สุพรรณบุรี (ต.ย.การขอรังวัดที่ดิน)
สพด.สิงห์บุรี (ต.ย.ขอคัดสำเนาหนังสือสำคัญที่หลวง)
สพข.3 (นครราชสีมา)
       - หนังสือการขอถอนสภาพและขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
       - สำเนาหนังสือสำคัญที่หลวงและแผนที่
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ
       - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
       - รายงานการประชุมประชาคม
       - รูปถ่ายรอบแปลงที่ดิน
       - สำเนาต้นร่างแผนที่รายการรังวัด
สพด.ตราด (ดำเนินการถอนสภาพฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ)
       - การถอนสภาพที่ดินเรียบร้อยแล้ว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
       - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
       - การขอรังวัดที่ดินออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวง

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0801.02/992 ลว. 13 พ.ย.45 เรื่องโครงการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce