รวมที่ดิน

สรุปรวมที่ดินทุกประเภทของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


ภาพรวมกรมพัฒนาที่ดิน ( ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564 )

รายละเอียดข้อมูลที่ดินของทุกหน่วยงาน ( ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564 )
       - สรุปประเภทที่ราชพัสดุ
       - สรุปประเภทที่สาธารณประโยชน์
       - สรุปประเภทที่ป่าสงวน
       - สรุปประเภทที่ป่าไม้ถาวร
       - สรุปประเภทที่นิคมสร้างตนเอง
       - สรุปประเภทที่ สปก.
       - สรุปประเภทที่อื่นๆ

รวมที่ดินของหน่วยงานส่วนกลาง ( ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564 )
หน่วยงานส่วนกลาง
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ (สังกัด กวจ.)

รวมที่ดินของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ( ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564 )
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4 สพข.5 สพข.6
สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12

สรุปการสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของทุกหน่วยงาน ( % การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของข้อมูลเดิมเดือนตุลาคม 2563 )

       - หน่วยงานส่วนกลาง
       - สพข.1 - สพข.3
       - สพข.4 - สพข.6
       - สพข.7 - สพข.9
       -สพข.10 - สพข.12

ตัวอย่างการขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ตัวอย่างการส่งคืนพื้นที่ราชพัสดุ
       - สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
ตัวอย่างการส่งคืนพื้นที่ป่าสงวน
       - สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
ตัวอย่างการส่งคืนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
       - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ ( จากหน่วยงานอื่นมากรมฯ )

     - สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ( กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ที่ 2 )

ตัวอย่างการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทพื้นที่

ที่ราชพัสดุ
       - สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ( เปลี่ยนจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ )
       - สถานีพัฒนาที่ดินเขต 12 ( เปลี่ยนจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ )
ที่สาธารณประโยชน์
       - สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ( เปลี่ยนจากที่ราชพัสดุเป็นที่สาธารณประโยชน์ )
ที่นิคมสร้างตนเอง
       - สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ( เปลี่ยนจากที่ราชพัสดุเป็นที่นิคมสร้างตนเอง )
ที่ สปก.
       - สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ( เปลี่ยนจากที่สาธารณะประโยชน์เป็นที่ สปก. )
ที่ป่าสงวน
       -สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ( เปลี่ยนจากที่ สปก.เป็นที่ป่าสงวน )

หน่วยงานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทเนื้อที่

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ*

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0803.08/472 ลว.5 พ.ค.64 เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
       - แบบฟอร์ม 1-3 พร้อมตัวอย่าง
       - แบบฟอร์ม 1
       - แบบฟอร์ม 2-3
ที่ กษ 0803.08/392 ลว.2 เม.ย.64 เรื่อง ข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/351 ลว.26 มี.ค. 64 เรื่อง สำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.02/625 ลว.15 ต.ค.63 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้และการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
ที่ กษ 0803.08/1573 ลว.19 ต.ค.63 เรื่องสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/311 ลว.5 มี.ค.2563 เรื่องขอข้อมูลและตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
       - แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       - ต.ย.สพด.ปทุมธานี

หนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

      -ที่ ศว.05044/2564 ลว. 7 พ.ค.64 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินส่วนราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1010.3/ว5778 ลว. 11 มี.ค.67 เรื่อง ขอส่งกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce