แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
แบบฟอร์มที่ 1 สำรวจข้อมูลประกันภัยรถยนต์ที่เบิกจากเงินงบประมาณ
เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
แบบฟอร์มแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
แบบฟอร์มแจ้งหน่วยงานรับบริจาคครุภัณฑ์
เเบบฟอร์มรายละเอียดที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง (ใหม่)
ใบเบิกครุภัณฑ์ - วัสดุถาวร (ใหม่)
ใบส่งคืนครุภัณฑ์ถาวร (ใหม่)
แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี2563
      - แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
      - แบบที่ 2 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ยกยอดปี 2540 - 2547)
      - แบบที่ 3 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (มีรหัสสินทรัพย์ GFMIS ปี 2548 - 2563)
      - แบบที่ 4 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปี 2552 - 2563)
      - แบบที่ 5 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ (#) ก่อนปี 2552 ไม่เข้าหลักเกณฑ์แบบที่2 - 4)
แบบฟอร์มแจ้งเวียน ปี 2561
      - แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
      - แบบที่ 2 สินทรัพย์ส่วนกลางปี 2540-2547
      - แบบที่ 3 สินทรัพย์ปี 48 - ปีปัจจุบัน (ตั้งแต่ 5,000 บาท มีรหัสสิทรัพย์)
      - แบบที่ 4 สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ปีงบประมาณ 2548 - 2561)
ทะเบียนคุมสินทรัพย์
ประวัติบำรุงทรัพย์สิน
ใบขออนุญาตใช้รถ (ตามระเบียบ)
 แบบฟอร์มประวัติสมุดรถยนต์
 แบบฟอร์มบันทึกการใช้รถ
 แบบฟอร์มการใช้ใบเสร็จรับเงิน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce