แบบฟอร์ม ใบเบิก / ใบส่งคืน

ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง
ต.ย.การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)
ต.ย.การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเบิกครุภัณฑ์-วัสดุถาวร
ต.ย.ใบเบิกครุภัณฑ์-วัสดุถาวร

ใบส่งคืนครุภัณฑ์-วัสดุถาวร
ต.ย.การส่งของคืน

แบบแจ้งแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / ยืนยันรหัสครุภัณฑ์ ( ส่งผ่านในระบบแบบแจ้งแก้ไข )

      - แบบฟอร์มแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ Online
      - แบบฟอร์มแจ้งหน่วยงานรับบริจาคครุภัณฑ์
      - เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ในระบบ Online และ ในระบบ GFMIS

แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการ

1. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ)
ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป (กรณีการให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานที่)
ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF
ตัวอย่างแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มการกำกับติดตาม (การยืมทรัพย์สินของทางราชการโดยหน่วยงานผู้ให้ยืมเป็นผู้จัดทำ )

      1.แบบรายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ( ทุกรายไตรมาส )

แบบฟอร์มอื่นๆ

      -แบบฟอร์มสำรวจและขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรถยนต์ราชการพ.ศ. 2565
      - แบบฟอร์มการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      - แบบฟอร์มที่ 1 สำรวจข้อมูลประกันภัยรถยนต์ที่เบิกจากเงินงบประมาณ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

แบบฟอร์มรายงานการติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้
      -แบบฟอร์มที่ 1 ที่ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าไม้ถาวร ( ป.ส.17 ) ( ม.13/1 )
ไฟล์รูปแบบ Word
ไฟล์รูปแบบ PDF
      -แบบฟอร์มที่ 2 ที่สาธารณประโยชน์ ( ป.84-1 ) ( ม.54 )
ไฟล์รูปแบบ Word
ไฟล์รูปแบบ PDF
      - เเบบฟอร์มรายละเอียดที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
      - แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2566

      - รายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
      - แบบที่ 1 - 3 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2566
      - แบบที่ 4- 6 รายงานตรวจนับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจำปี 2566

แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2565

      - แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
      - แบบที่ 2 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ยกยอดปี 2540 - 2547)
      - แบบที่ 3 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (มีรหัสสินทรัพย์ GFMIS ปี 2548 - 2565)
      - แบบที่ 4 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปี 2552 - 2565)
      - แบบที่ 5 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ (#) ก่อนปี 2552 ไม่เข้าหลักเกณฑ์แบบที่2 - 4)

รถราชการ

       - แบบ 1 ทะเบียนคุมประเภทรถประจำตำแหน่ง
       - แบบ 2 ทะเบียนคุมประเภทรถส่วนกลาง
       - แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
       - แบบ 4 บันทึกการใช้รถ
       - แบบ 5 ประวัติรถยนต์ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
       - แบบ 6 รายงานอุบัติเหตุ
ทะเบียนคุมสินทรัพย์
ประวัติบำรุงทรัพย์สิน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce