แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่ 1 สำรวจข้อมูลประกันภัยรถยนต์ที่เบิกจากเงินงบประมาณ
แบบฟอร์มที่่ 2 สำรวจความต้องการประกันภัยรถยนต์ที่ไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
แบบฟอร์มแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
แบบฟอร์มแจ้งหน่วยงานรับบริจาคครุภัณฑ์
เเบบฟอร์มรายละเอียดที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง (ใหม่)
ใบเบิกครุภัณฑ์ - วัสดุถาวร (ใหม่)
ใบส่งคืนครุภัณฑ์ถาวร (ใหม่)
ทะเบียนคุมสินทรัพย์
ประวัติบำรุงทรัพย์สิน
ใบขออนุญาตใช้รถ (ตามระเบียบ)
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกกรมพัฒนาที่ดิน

แบบฟอร์มแจ้งเวียน ปี 2561
      - แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
      - แบบที่ 2 สินทรัพย์ส่วนกลางปี 2540-2547
      - แบบที่ 3 สินทรัพย์ปี 48 - ปีปัจจุบัน (ตั้งแต่ 5,000 บาท มีรหัสสิทรัพย์)
      - แบบที่ 4 สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ปีงบประมาณ 2548 - 2561)
 
แบบฟอร์มประวัติสมุดรถยนต์
 แบบฟอร์มบันทึกการใช้รถ
 แบบฟอร์มการใช้ใบเสร็จรับเงิน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce