แบบฟอร์ม

ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง
ใบเบิกครุภัณฑ์ - วัสดุถาวร
ใบส่งคืนครุภัณฑ์ถาวร
แบบฟอร์มแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ Online
แบบฟอร์มแจ้งหน่วยงานรับบริจาคครุภัณฑ์
เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
แบบฟอร์มการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการ
      - แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ )
      - แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ)
      - แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป (การยืมของบุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานที่)
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
แบบฟอร์มที่ 1 สำรวจข้อมูลประกันภัยรถยนต์ที่เบิกจากเงินงบประมาณ
เเบบฟอร์มรายละเอียดที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2564
      - แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
      - แบบที่ 2 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ยกยอดปี 2540 - 2547)
      - แบบที่ 3 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (มีรหัสสินทรัพย์ GFMIS ปี 2548 - 2564)
      - แบบที่ 4 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปี 2552 - 2564)
      - แบบที่ 5 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ (#) ก่อนปี 2552 ไม่เข้าหลักเกณฑ์แบบที่2 - 4)
แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี2563
      - แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
      - แบบที่ 2 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ยกยอดปี 2540 - 2547)
      - แบบที่ 3 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (มีรหัสสินทรัพย์ GFMIS ปี 2548 - 2563)
      - แบบที่ 4 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปี 2552 - 2563)
      - แบบที่ 5 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ (#) ก่อนปี 2552 ไม่เข้าหลักเกณฑ์แบบที่2 - 4)
แบบฟอร์มแจ้งเวียน ปี 2561
      - แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
      - แบบที่ 2 สินทรัพย์ส่วนกลางปี 2540-2547
      - แบบที่ 3 สินทรัพย์ปี 48 - ปีปัจจุบัน (ตั้งแต่ 5,000 บาท มีรหัสสิทรัพย์)
      - แบบที่ 4 สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ปีงบประมาณ 2548 - 2561)
ทะเบียนคุมสินทรัพย์
ประวัติบำรุงทรัพย์สิน
ใบขออนุญาตใช้รถ (ตามระเบียบ)
แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
 แบบฟอร์มประวัติสมุดรถยนต์
 แบบฟอร์มบันทึกการใช้รถ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce