คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

คู่มือ

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
       - แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
       - แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุประเภทยานพาหนะและขนส่ง
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
       - คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS ของกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการส่งผ่านระบบอีสารบัญ
       1 ต.ย. ใบเบิกครุภัณฑ์ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค )
       2 ต.ย. การส่งของคืนผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       3 ต.ย. การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       4 ต.ย. แบบแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ฯ ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       5 ต.ย. การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน) ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค,กกจ. และ กค. )
ตัวอย่างการส่งผ่านโปรแกรมแบบแจ้งแก้ไขข้อมูลฯ
       - ตัวอย่างบริจาคครุภัณฑ์
       - ตัวอย่างบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่

ซ้อมความเข้าใจ

       - ที่ กษ0803.08/556 ลว.27 ก.ย.66 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
       - ที่ กษ0803.08/429 ลว.22 ส.ค.66 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง รหัสอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระบบ Online และในระบบ GFMIS
       -ที่ กษ0803.08/618 ลว.28 ก.ย.65 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน

หนังสือเวียน

       - ที่ กษ 0803.08/1784 ลว. 2 ธ.ค.63 เรื่อง การใช้โปรแกรม "แบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถราชการ"
       - ที่ กษ 0803.08/1763 ลว. 27 พ.ย.63 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
       - ที่ กษ 0803.08/512 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
       - ที่ กษ 0803.08/431 ลว. 31 มี.ค63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
       - ที่ กษ 0803.08/85 ลว. 20 ม.ค.63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครุภัณฑ์-วัสดุถาวร, วัสดุสิ้นเปลือง, ส่งของคืน และขั้นตอนการส่งเรื่อง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce