คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 26/2567 ลว.16 ม.ค.67 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 25/2567 ลว.16 ม.ค.67 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 301/2566 ลว.7 มิ.ย.66 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 300/2566 ลว.7 มิ.ย.66 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0802/4095 ลว. 9 ต.ค.66 เรื่อง แจ้งคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 558/2566 ลงวันที่ 6 ต.ค. 66
ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce