ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อควรรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การชำระค่าธรรมเนียมรายปี
ตัวอย่างขั้นตอนการขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ตัวอย่างการต่ออายุอนุสิทธิบัตร (ปีที่ 5)
กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

อนุสิทธิบัตร ของกรมพัฒนาที่ดิน

เลขที่อนุสิทธิบัตร 15745 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน ภาคสนาม (pH Test Kit)
       - การต่ออายุอนุสิทธิบัตร
             - 3 มกราคม 2566
             - 14 มกราคม 2564

หนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ พณ 0701/245 ลว 6 ม.ค. 66 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce